6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun

6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuni bilgi90’dan bulabilirsiniz

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)

28 Temmuz 1953 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 8469

Kanun No:6183

Kabul Tarihi: 21 Temmuz 1953

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve salahiyetliler

Kanunun şümulü:

Madde 1 – Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.

Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar:

Madde 2 – Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

Kanundaki terimler:

Madde 3 – Bu kanundaki amme alacağı terimi:

1 inci ve 2 nci maddeler şümulüne giren alacakları,

Amme borçlusu veya borçlu terimi:

Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini,

Alacaklı amme idaresi terimi:

Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri,

Tahsil dairesi terimi:

Alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya memurlarını,

Yalnızca mal olarak geçen terim:

Menkul, gayrimenkul “gemiler dahil” mallarla, her çeşit hak ve alacakları,

Para cezaları terimi:

Adli ve idari para cezalarını, (1)

(Ek: 4/6/2008-5766/1 md.) Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi:

Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını,

(Ek: 4/6/2008-5766/1 md.) Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi:

Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını,

Takibat giderleri terimi:

Cebri icradan mütevellit muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderleri, ifade eder.

Salahiyetliler ve mesuliyetleri:

Madde 4 – Amme idarelerinin bu kanunu tatbika salahiyetli memurlarının vazifelerini teşkilat ve vazife kanunları veya bu konu ile ilgili diğer kanun veya mevzuat, mesuliyetlerini de; mesuliyeti tesis eden kanunlar tayin eder. (2)

Takibata salahiyetli tahsil dairesi:

Madde 5 – Takibat, alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır.

Borçlu veya malları başka mahallerde bulunduğu takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.

––––––––––––––––

(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle; burada yer alan “Amme, tazminat, inzıbati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını” ibaresi “Adli ve idari para cezalarını” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “nizamname ve talimatnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

Yardım mecburiyeti:

Madde 6 – Tahsil dairelerince bu kanuna göre yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin tahsil dairesine bildirmeye alakadarlar mecburdurlar.

Makbul bir özre dayanmadan bu mecburiyeti ifa etmiyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığınca umumi hükümlere göre doğrudan doğruya takibat yapılır.

Borçlunun ölümü:

Madde 7 – Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır.

Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür.

Defter tutma muamelesinin devamı müddetince satış yapılamaz.

Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması:

Madde 8 – Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.

İKİNCİ BÖLÜM

Amme alacaklarının korunması

I – Teminat hükümleri

Teminat isteme:

Madde 9 – (Değişik birinci fıkra: 26/11/1980 – 2347/1 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.(1)

Türkiye’de ikametgahı bulunmıyan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat istiyebilir.

——————————

(1)    Bu maddede yer alan “Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen…” ibaresi 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81. maddesiyle “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan…” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Teminat ve değerlenmesi:

Madde 10 – Teminat olarak şunlar kabul edilir:

1. Para,

2. (Değişik: 17/9/2004 – 5234/7 md.) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

3. (Değişik: 17/9/2004 – 5234/7 md.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.”,

5. (Değişik: 13/6/1963 – 251/1 md.) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.

Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalariyle değiştirebilir.

Şahsi kefalet:

Madde 11 – 10 uncu maddeye göre teminat sağlıyamıyanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilirler.

Şahsi kefalet tesbit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur.

Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır.

Amme alacağını ödiyen kefile buna dair bir belge verilir.

Teminat hükmünde olan eşya:

Madde 12 – Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan eşya ve malzeme 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 270, 271 inci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmündedir.

Noterden tasdikli icar mukavelesinde gayrimenkul sahibinin demirbaşı olarak kayıtlı eşya ve malzemesi ile otel, han ve pansiyonlardaki misafir ve kiracıların kendilerine ait eşyaları bu hükümden hariçtir.

Üçüncü şahısların Medeni Kanunun 688 ve Borçlar Kanununun 222 nci maddelerine müsteniden yapacakları istihkak iddiaları mahfuz kalmak şartiyle, bu yerlerdeki mallar üzerindeki istihkak iddiaları alacaklı amme idaresinin bu teminat hakkını ihlal etmez.

Tamamı İçin Tıklayınız

Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

30 Temmuz 2020 PER�EMBE

Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumundan:

TARIM VE KIRSAL
KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNCA 6183 SAYILI

AMME ALACAKLARININ TAHS�L USUL� HAKKINDA KANUNA
G�RE

KULLANILACAK YETK�LERE �L��K�N Y�NETMEL�K

B�R�NC� B�L�M

Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Ama�

MADDE 1 �
(1) Bu Y�netmeli�in amac�;
21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda
Kanunda belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanl��� ile di�er kamu kurum ve
kurulu�lar� ve mercilerce kullan�lan yetkilerin, s�resi i�inde �denmeyen
alacaklar�n korunmas�nda, takip ve tahsilinde Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay�
Destekleme Kurumunca kullan�lmas�na ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 �
(1) Bu Y�netmelik; 6183 say�l�
Kanunda belirtilen ve Kanunun verdi�i yetkilerin Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay�
Destekleme Kurumunca kullan�lmas�na ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 �
(1) Bu Y�netmelik; 21/7/1953
tarihli ve 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda 4 �nc�
maddesi ve 4/5/2007 tarihli ve 5648 say�l� Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay�
Destekleme Hizmetleri Hakk�nda Kanunun 15 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras�
h�k�mlerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 �
(1) Bu Y�netmelikte ge�en;

a) Alacak: Kurumun s�zle�meden kaynaklanan
alacaklar�n� ve bu alacaklardan do�an di�er alacaklar�n�,

b) Ba�kan: Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme
Kurumu Ba�kan�n�,

c) Bor�lu: Kuruma borcu olan ger�ek ve t�zel
ki�ileri ve bunlar�n kanuni temsilcileri veya miras��lar�, kefili, yabanc�
�ah�s ve kurumlar temsilcilerini,

�) Faydalan�c�: Proje ba�vurusu kabul edilen ve
s�zle�mesi imzalanan ba�vuru sahibini,

d) �l Koordinat�rl���: Kurumun, illerde kurulan
ta�ra te�kilat�n�,

e) �l Koordinat�r�: Kurumun ta�ra te�kilat�n�n en
�st d�zey y�neticisini,

f) Kanun: 21/7/1953 tarihli ve 6183 say�l� Amme
Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanunu,

g) Kurum: Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme
Kurumunu,

�) S�zle�me: Faydalan�c� ile Kurum aras�nda yap�lan
hibe s�zle�mesini,

h) Tahsil �nitesi: Kurum alacaklar�n�n takip ve
tahsil i�lemlerini y�r�tmekle g�revli birimini,

ifade eder.

�K�NC� B�L�M

Kurum Alacaklar�n�n Korunmas�na �li�kin Yetkiler

Teminat
isteme

MADDE 5 � (1) Tahsil �nitesi alaca��n teminat�n� te�kil
etmek �zere, Kanunun 10 uncu maddesinde say�lan her t�rl� teminat�
alabilir.

(2) T�rkiye�de ikametg�h� bulunmayan bor�lunun
durumu, alaca��n tahsilinin tehlikede oldu�unu g�steriyorsa tahsil �nitesi
kendisinden teminat isteyebilir.

(3) G�sterilen teminat�n tahsil �nitesi taraf�ndan
yeterli ve uygun bulunmamas�, sonradan k�smen ya da tamamen de�erini
kaybetmesi veya bor� miktar�n�n artmas� halinde, bor�ludan teminat�n�
tamamlamas� veya yerine ba�ka bir teminat g�stermesi istenir. Tahsil
�nitesinin uygun g�rmesi halinde bor�lu verdi�i teminat� k�smen veya
tamamen ayn� de�erde di�er bir teminatla de�i�tirebilir.

�ahsi
kefalet

MADDE 6 � (1) Alacaklar�n tahsili ile ilgili olarak Kanunun
10 uncu maddesinde belirtilen teminat� sa�layamayan bor�lular�n muteber bir
�ahs� m�teselsil kefil veya m��terek m�teselsil bor�lu olarak g�stermesi
halinde, �ahsi kefaleti veya g�sterilen �ahs� kabul edip etmemeye tahsil
�nitesi yetkilidir.

(2) Kefalet, noterden onayl� s�zle�me ile tesis
olur.

�htiyati
haciz

MADDE 7 � (1) �htiyati haciz, Kanunun 13 �nc� maddesinde
belirtilen sebeplerin bulunmas� h�linde, hi�bir s�reye ba�l� kalmaks�z�n �l
Koordinat�r�n�n karar�yla derhal uygulan�r.

(2) �htiyati haczin amac� Kurum alaca��n� teminat
alt�na almak olup, tahsil �nitesince bor�lunun menkul ve gayrimenkul
mallar� ile di�er hak ve alacaklar�n�n ka��r�lmas�na engel olunmas� ve
ihtiyati haciz uygulamas�ndan beklenen faydan�n elde edilebilmesi i�in,
fesih ya da geri al�m karar� beklenilmeksizin ihtiyati haciz karar�
al�nabilir.

(3) G�yapta yap�lan hacizler bor�luya tebli�
edilir. Haklar�nda ihtiyati haciz uygulanan bor�lular, haczin yap�ld���
tarihten, g�yapta yap�lan hacizlerde ise haczin tebli� tarihinden itibaren
on be� g�n i�inde ihtiyati haczin sebebine idare mahkemesinde dava
a�abilir.

(4) �htiyati hacze konu alacak i�in d�zenlenen
�deme emrinin tebli� edilmesi �zerine on be� g�nl�k s�renin ge�mesinden
sonra d�zenlenecek haciz varakas�na istinaden ihtiyati haciz kati hacze
�evrilir. �htiyati haciz kat�i hacze d�n��t�r�lmedi�i s�rece, ihtiyaten
haczedilen mallar�n sat�larak paraya �evrilmesi m�mk�n de�ildir. Ancak,
ihtiyaten haczedilen mallar�n bozulmas�, ��r�mesi gibi nedenlerle
korunmas�n�n m�mk�n olmad��� veya bekledi�i zaman �nemli bir de�er
d���kl���ne u�rayaca��n�n anla��lmas� hallerinde, bu mallar derhal paraya
�evrilerek, elde edilen tutarlar teminat olarak muhafaza edilir.

(5) �htiyati haciz, bor�lu taraf�ndan Kanunun 10
uncu maddesinin be�inci bendinde say�lan menkul mallar hari� ayn� maddede
say�lan teminatlar�n verilmesi ve verilen teminat�n tahsil �nitesi
taraf�ndan kabul edilmesi halinde, ihtiyati haciz tatbik edilmi� mallar
�zerinden kald�r�larak teminat olarak g�sterilen mallara haciz tatbik
edilir.

(6) �htiyaten haczolunan mallar istenildi�i zaman
para veya ay�n olarak verilmek ve bu hususu temin i�in mallar�n k�ymetleri
depo edilmek yahut tahsil �nitesinin bulundu�u mahalde ikametg�h sahibi bir
�ah�s m�teselsil kefil g�sterilmek �art�yla bor�luya ve mal ���nc� �ah�s
yedinde haczolunmu�sa bir taahh�t senedi al�narak kendisine b�rak�labilir.

���NC� B�L�M

�demeye �li�kin H�k�mler, Tecil ve Taksitlendirme

Takip
i�lemlerine yetkili �l Koordinat�rl���

MADDE 8 � (1) Kurumun s�zle�me kaynakl� alacaklar� ve bu
alacaklardan do�an di�er alacaklar�na ait geri al�m i�lemlerine s�zle�menin
imzaland��� �l Koordinat�rl���nce ba�lan�r.

Niyabeten
takip

MADDE 9 �
(1) Bor�lu veya mallar� ba�ka
mahallerde bulundu�u takdirde, takip i�lemleri o mahaldeki ilgili �l
Koordinat�rl���nce niyabeten y�r�t�l�r. �l Koordinat�rl�kleri bulunmayan
mahallerde takipler Ek-1�deki liste uyar�nca yap�l�r.

Bor�
bildirim mektubu

MADDE 10
(1) Kurum taraf�ndan takip ve
tahsilat� kararla�t�r�lan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak
borcun bir ay i�erisinde �denmesi i�in bor�luya bor� bildirim mektubu
g�nderilir.

(2) Bor� bildirim mektubunun tebli� tarihinden
itibaren hesaplanan bir ayl�k s�renin son g�n� Kurum alaca��n�n vade
tarihidir.

�deme
yeri ve �ekli

MADDE 11
(1) Alaca��n, Kurum taraf�ndan
belirtilen s�rede, bor�lu taraf�ndan �denmesi esast�r.

(2) �deme, tahsil �nitesinin yetkili ve sorumlu
personeli taraf�ndan verilecek makbuz kar��l���nda elden veya Hazine ve
Maliye Bakanl���ndan al�nacak yetki �er�evesinde ilgili banka hesap
numaralar�na yap�l�r.

(3) Kurum, �demenin Kanunun 41 inci maddesinde
belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanl��� taraf�ndan kabul edilen �zel �deme
�ekilleri kullan�lmak suretiyle yap�lmas� i�in d�zenleme yapmaya
yetkilidir. Bu yetki alaca��n t�r�, �deme zaman� ve bulundu�u safhalar
itibar�yla topluca veya ayr� ayr� kullan�labilir.

Tecil ve
taksitlendirme

MADDE 12
(1) Alaca��n vadesinde �denmesi
veya haczin tatbiki veyahut haczolunmu� mallar�n paraya �evrilmesi,
bor�luyu �ok zor duruma d���recekse, bor�lu taraf�ndan yaz� ile istenmi� ve
teminat g�sterilmi� olmak �art�yla, Kurum Ba�kan� veya Kurum Ba�kan�n�n
yetkili k�laca�� Koordinat�r/�l Koordinat�r� taraf�ndan Kanunun 48 inci
maddesine g�re tecil faizi al�narak 36 ay� ge�memek �zere bor� tecil
olunabilir.

(2) Tecil ve taksitlendirme taleplerinde istenilen
bilgi ve belgeler on be� g�n i�erisinde tamamlan�r. Bilgi ve belgelerin bu
s�rede tamamlanmamas� halinde ba�vuru ge�ersiz say�l�r. Sunulan bilgi ve
belgelerin tam ve eksiksiz olmas�ndan itibaren tecil ve taksitlendirme
talebi bir ay i�erisinde sonu�land�r�l�r.

(3) Tecil edilmesi i�in yaz�l� talepte bulunulan
Kurum alaca��n�n toplam� Kanunda belirtilen limiti a�mad��� takdirde
teminat �art� aranmaz. Bu miktar�n �zerindeki alacaklar�n tecilinde
g�sterilmesi zorunlu teminat, bu limiti a�an k�sm�n yar�s�d�r.

(4) Tecil faizi, Hazine ve Maliye Bakanl���n�n belirledi�i
oranlarda uygulan�r.

(5) Bor�lu taraf�ndan daha k�sa bir s�re
�nerilmemi� olmas� halinde, amme alaca��n�n ayl�k olarak taksitlendirilmesi
gerekir.

(6) Bor�lunun talep dilek�esinde belirtti�i taksit
s�resinden daha uzun taksit s�resi verilemez.

(7) Taksit tutarlar� belirlenirken �demesiz aya yer
verilemez.

(8) Taksit tutarlar�nda mutlaka e�it olma �art�
aranmaz.

(9) Tecilde �demeler, bor� asl� ve fer�lerine
orant�l� olarak mahsup edilir.

(10) Tecil �artlar�na uyulmamas�, de�erini kaybeden
teminat�n veya mahcuz mallar�n tamamlanmamas� ya da yerlerine ba�kalar�n�n
g�sterilmemesi h�llerinde alacak muaccel olur.

(11) Tecilin bozulmas� durumunda, tecil ve
taksitlendirme i�lemi yap�lmam�� say�l�r ve tecil ve taksitlendirme i�lemi
kapsam�nda tahsil edilen alacaklar, �deme tarihleri baz al�narak gecikme
zamm� ve anaparadan mahsup edilir.

(12) Tecil ve taksitlendirilmi� bor�lar�n onuncu
f�kra kapsam�nda ihlal edilmesi durumunda tecil �artlar�n� ihlal eden
bor�lu taraf�ndan tahsil �nitesine, tecilin ge�erli say�lmas� ve yeniden
yap�lmas� talebi ile ba�vurulmas� halinde gerekli de�erlendirme yap�larak
tecilin ge�erli say�lmas�na karar verilebilir. Daha evvel tecil edilen bir
borca kar��l�k yap�lan �demelerin tecilli say�lmas� ve kalan tutar�n da
belirlenen bir plan d�hilinde �denmesine izin verilmesi anlam�na gelen
tecilin ge�erli say�lmas� uygulamas�nda, tecil faizi ge�erli say�lan tecil
i�in yap�lm�� ilk m�racaat tarihi esas al�narak hesaplan�r.

Gecikme
zamm�

MADDE 13
(1) Kurum alacaklar�n�n �deme
m�ddeti i�inde �denmeyen k�sm�na vadenin bitim tarihinden itibaren �deme
tarihine kadar ge�en s�reye Kanunun 51 inci maddesi uyar�nca gecikme zamm�
uygulan�r.

D�RD�NC� B�L�M

Alacaklar�n Cebren Tahsiline �li�kin Yetkiler

�deme
emri

MADDE 14
(1) Kurum alaca��n� vadesinde
�demeyenlere, on be� g�n i�inde bor�lar�n� �demeleri veya mal bildiriminde
bulunmalar� l�zumu �deme emri ile tebli� olunur.

(2) �deme emrinde as�l borcun ve buna ba�l� hak ve
bor�lar�n mahiyeti ve miktar�, nereye �denece�i, s�resinde �denmedi�i veya
mal bildiriminde bulunulmad��� takdirde borcun cebren tahsil ve bor�lunun
mal bildiriminde bulununcaya kadar �� ay� ge�memek �zere hapis ile tazyik
olaca��, ger�e�e ayk�r� mal bildiriminde bulundu�u takdirde hapis ile cezaland�r�laca��
bildirilir. Ayr�ca bor�lunun, Kanunun 114 �nc� maddesindeki vazifeleri ve
bu vazifeleri yerine getirmedi�i takdirde hakk�nda tatbik edilecek olan ceza
�deme emrinde kendisine bildirilir.

(3) Kendisine �deme emri tebli� olunan �ah�s, b�yle
bir borcu olmad��� veya k�smen �dedi�i veya zamana��m�na u�rad��� iddias�
ile tebli� tarihinden itibaren on be� g�n i�inde idare mahkemesine dava
a�abilir. Bu hususa �deme emri ile bor�luya bildirilir.

(4) �deme emri ile istenilen alaca��n tamam�na
y�r�tmeyi durdurma talepli dava a��lmas� durumunda mahkeme taraf�ndan
y�r�tmeyi durdurma karar� verilmedi�i s�rece takip ve tahsil i�lemleri
devam eder.

Mal
bildirimi

MADDE 15
(1) Kendisine �deme emri tebli�
edilen bor�lu, on be� g�nl�k s�re i�inde, borcunu �demek veya mal
bildiriminde bulunmak zorundad�r. Mal bildirimi, bor�lunun gerek
kendisinde, gerekse ���nc� �ah�slar elinde bulunan mal, alacak ve
haklar�ndan borcuna yetecek miktar�n, nev�ini, mahiyetini, vasf�n�,
de�erini ve her t�rl� gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri
bulunmad���n� ve ya�ay�� tarz�na g�re ge�im kaynaklar�n� ve buna nazaran
borcunu ne suretle �deyebilece�ini yaz�l� veya s�zl� olarak tahsil
�nitesine bildirmesidir. Mal bildiriminin bor�lu taraf�ndan s�zl� olarak
yap�lmas� halinde, tahsil �nitesi personeli ile bor�lu aras�nda tutanak
d�zenlenir ve imzalan�r.

(2) Mal bildiriminde mal� olmad���n� belirten
veyahut borca yetecek kadar mal g�stermemi� olan bor�lu, sonradan edindi�i
mallar� ve gelirindeki artmalar�, edinme ve artma tarihinden ba�layarak on
be� g�n i�inde tahsil �nitesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler
hakk�nda Kanunun 112 nci maddesi gere�ince su� duyurusunda bulunulur.

(3) �deme emri ile istenilen alaca��n tamam�na
y�r�tmeyi durdurma talepli dava a��lmas� durumunda mal bildiriminde bulunma
s�resi ilk derece mahkemesinin nihai karar�na kadar uzar.

Mal
bildiriminde bulunulmamas�

MADDE 16
(1) Kendisine �deme emri tebli�
edilen bor�lunun on be� g�nl�k s�re i�inde borcunu �dememesi ve mal
bildiriminde de bulunmamas� halinde, tahsil �nitesi taraf�ndan hakk�nda
hapsen tazyik karar�n�n al�nmas�n� sa�lamak amac�yla, gerekli bilgi ve
belgeler ile �cra H�kimli�ine yaz�l� talepte bulunulur.

Teminatl�
alacaklarda takip

MADDE 17
(1) Kar��l���nda teminat
g�sterilmi� bulunan alacak vadesinde �denmedi�i takdirde, borcun on be� g�n
i�inde �denmesi, aksi halde teminat�n paraya �evrilece�i veya di�er
�ekillerle cebren tahsile devam olunaca�� bor�luya bildirilir. On be� g�n
i�inde bor� �denmedi�i takdirde teminat Kanun h�k�mlerine g�re paraya
�evrilerek alacak tahsil edilir.

Kefilin
takibi

MADDE 18
(1) As�l bor�ludan takip ve
tahsili gereken alaca��n �ahsi kefilden m��tereken ve m�teselsilen
aran�lmas� gerekti�inden, bu alaca��n takibine as�l bor�lu ile birlikte e�
zamanl� olarak kefil hakk�nda da ba�lan�r. Bu takibe, Kanunun 56 nc� maddesine
dayan�larak haz�rlanan bir yaz�n�n kefile, alma haberli tebli�i suretiyle
ba�lan�r. Yaz� ile verilen on be� g�nl�k s�re i�erisinde �deme yap�lmamas�
halinde, Kanunun 62 ve devam eden maddelerine g�re i�lem yap�l�r.

Mal
varl��� ara�t�rmas�

MADDE 19
(1) Kurum alacaklar�n�n
takibinde haczolunacak mallar�n tespiti amac�yla yap�lacak mal varl���
ara�t�rmas�n�n �ekli, alan� ve kapsam� ile ara�t�rma yap�lacak alaca��n
t�r� ve tutar� Kurum taraf�ndan belirlenir.

Haciz
varakas�n� imzalama yetkisi

MADDE 20
(1) Haciz i�lemleri, �l
Koordinat�r�nce onaylanan haciz varakas�na dayan�larak yap�l�r.

Haciz ve
sat��

MADDE 21
(1) Bor�lunun mal bildiriminde
g�sterilen veya tahsil �nitesi taraf�ndan tespit edilen bor�lu veya ���nc�
�ah�slar elindeki menkul ve gayrimenkullerinden, alacak ve haklar� Kanun
h�k�mlerine g�re haczedilir.

(2) Haczedilen her t�rl� mal sat�larak paraya
�evrilir.

(3) Sat��tan elde edilen bedelden, takip masraflar�
ve takip edilen alacak d���ld�kten sonra geriye kalan k�s�m bor�lunun �deme
zaman� gelmi� veya muaccel hale gelmi� di�er bor�lar�na mahsup edilir.

���nc�
�ah�slardaki menkul mallar�n, alacak ve haklar�n haczi

MADDE 22
(1) Kanunun 79 uncu maddesine
istinaden d�zenlenen haciz bildirileri alacakl� tahsil �nitesince posta
veya memur eliyle tebli� edilebilir.

(2) Kendisine haciz bildirisi tebli� edilen ���nc�
�ah�s; borcu olmad��� veya mal�n yedinde bulunmad��� veya haczin
tebli�inden �nce borcun �dendi�i veya mal�n t�ketildi�i ya da kusuru
olmaks�z�n telef oldu�u veya alaca��n bor�luya veya emretti�i yere verilmi�
oldu�u gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine
tebli�inden itibaren yedi g�n i�inde tahsil �nitesine yaz�l� olarak
bildirmek zorundad�r. ���nc� �ahs�n s�resinde itiraz etmemesi halinde, mal
elinde ve bor� zimmetinde say�l�r ve hakk�nda Kanun h�k�mleri uygulan�r.

(3) Tahsil �nitesince d�zenlenen haciz bildirileri,
Kurum bor�lusunun hak ve alacaklar�n�n bulunabilece�i bankalar�n �ubelerine
do�rudan veya ilgili birim arac�l��� ile tebli� edilebilece�i gibi Hazine
ve Maliye Bakanl���nca belirlenen tutar�n �zerindeki alacaklar i�in Hazine
ve Maliye Bakanl���ndan yetki almak suretiyle do�rudan bankalar�n genel
m�d�rl�klerine de tebli� edilebilir. Haciz bildirisi bankan�n genel
m�d�rl���ne de tebli� edilmi� ise t�m �ubelerini kapsayacak �ekilde beyanda
bulunma y�k�ml�l��� bankan�n genel m�d�rl���ne aittir.

Menkul
mallarda de�erleme

MADDE 23
(1) Mahcuz menkul mallara haczi
yapan tahsil �nitesi personeli taraf�ndan de�er bi�ilir, bor�lunun
m�racaat� �zerine veya tahsil �nitesince l�zum g�r�ld��� takdirde
bilirki�iden al�nacak m�talaaya g�re yeni bir de�er tespiti yap�labilir.

Menkul
mal sat�� ilan�

MADDE 24
(1) Tahsil �nitesi, sat�lacak
menkul mal�n niteli�ini, cinsini, t�r�n�, �zelliklerini, sat��a esas tutar�n�
ve di�er sat�� �artlar�n� dikkate alarak uygun g�rece�i ara�lar ile a��k
art�rma tarihinden en az on be� g�n �nceden ba�lamak suretiyle ilan eder.

(2) Bozulma, ��r�me ve benzeri sebeplerle
muhafazas�na imk�n olmayan veyahut bekledi�i takdirde m�him bir de�er
d���kl���ne u�ramas� muhtemel bulunan mallar�n paraya �evrilmesine derhal
ba�lanabilir.

Menkul
mallar�n muhafazas�, koruyacak olanlar�n mecburiyet ve mesuliyetleri

MADDE 25
(1) Mahcuz mallar tahsil �nitesi
taraf�ndan uygun g�r�len yerlerde muhafaza edilir.

(2) Haczedilen para, k�ymetli maden, m�cevher,
ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar kaybolmalar�n� ve
de�i�tirilmelerini �nleyecek tedbirler al�narak tahsil �nitesince muhafaza
olunur. Sair menkul mallar uygun bir yerde muhafaza alt�na al�n�r veya
g�venilir bir �ahsa veyahut g�venilir bir �ahs�n kefaleti alt�nda bor�lunun
veya zilyedin kendisinde b�rak�l�r.

(3) Bor�lular, zilyedler, g�venilir �ah�slar
Kanunun 82 nci maddesi gere�ince kendilerine b�rak�lan mallar�, tahsil
�nitesince yap�lacak ilk talep �zerine derhal ve kendilerine teslim
edildi�i zamanki durumlar� ile geri vermek mecburiyetindedirler. Bu
mecburiyeti yerine getirmeyenler, haklar�nda yap�lacak ceza takibinden
ba�ka, bu mallar�n kendilerine atfolunamayacak bir sebepten dolay� telef
veya zayi oldu�unu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmeyen mallar�n
de�erleri tutar�nca bor�lu say�l�p Kanun h�k�mleri gere�ince takip
olunurlar.

Gayrimenkullerde
de�er tespiti

MADDE 26
(1) Sat��a ��kar�lacak
gayrimenkullere bilirki�inin m�talaas� al�nmak suretiyle sat�� komisyonu
taraf�ndan de�er bi�ilir. Gayrimenkul sat�� komisyonu, bilirki�inin
m�talaas�n� kabul edip etmemekte serbesttir.

Gayrimenkul
sat�� ilan�

MADDE 27
(1) Tahsil �nitesi, gayrimenkul
sat���n�, a��k art�rma tarihinden en az on be� g�n �nce ba�lamak ko�uluyla
ilan eder.

(2) Kurum, yap�lacak ilanlar�n yer, s�re ve
usullerine ili�kin yap�lacak olan belirlemelerde Hazine ve Maliye
Bakanl���n�n gayrimenkul sat�� ilanlar�nda yer, s�re ve �ekillere ili�kin
yapm�� oldu�u belirlemelere ayk�r� olmamak ko�uluyla belirleme yapabilir.

Sat��
komisyonlar�

MADDE 28
(1) Tahsil �nitesince, mahcuz
menkul ve gayrimenkullerin sat�� i�lemlerini yapmak �zere Kanun uyar�nca
sat�� komisyonlar� kurulur.

BE��NC� B�L�M

�flas Yoluyla Takip ve Konkordato

�flas
yoluyla takip

MADDE 29
(1) Alacaklar�n tahsili i�in
a��lm�� bulunan takibin, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say�l� �cra ve �flas
Kanunu h�k�mleri kapsam�nda iflas yolu ile takibe d�n��t�r�lmesi, alacakl�
tahsil �nitesince istenebilir.

Konkordato

MADDE 30
(1) Amme idaresi taraf�ndan
iflas talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen konkordato amme alacaklar�
i�in mecburi de�ildir.

(2) Konkordato karar� tasdik edilen bor�lu hakk�nda
ihtiyati haciz kararlar� uygulanmaz, hi�bir takip yap�lamaz ve evvelce
yap�lm�� takipler durur.

(3) Konkordatoda bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamana��m� ve hak d���ren m�ddetler i�lemez.

ALTINCI B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler

Zamana��m�

MADDE 31
(1) Kurum alaca��, vadesinin
rastlad��� takvim y�l�n� takip eden takvim y�l� ba��ndan itibaren be� y�l
i�inde tahsil edilmezse zamana��m�na u�rar. Zamana��m�ndan sonra bor�lu
taraf�ndan r�zaen yap�lan �demeler kabul olunur.

(2) Zamana��m� s�resinin hesaplanmas�nda Kanunun
103 �nc� maddesinde belirtilen zamana��m�n� kesen haller ve Kanunun 104
�nc� maddesinde belirtilen zamana��m�n� durduran haller tahsil �nitesince
dikkate al�n�r.

Tahsil
imk�ns�zl��� ve zamana��m� sebebiyle terkin

MADDE 32
(1) Kanunun 106 nc� maddesi
kapsam�nda yap�lacak terkin i�lemlerinde, Kurum Ba�kan� veya Kurum
Ba�kan�n�n yetkili k�laca�� �l Koordinat�r� yetkilidir.

(2) Tahsili zamana��m�na u�rayan Kurum
alacaklar�n�n terkin edilmesiyle ilgili i�lemlerde, alaca��n zamana��m�na
u�rad���na ili�kin tespit ve terkin i�in haz�rlanacak cetvel �l
Koordinat�rl�kleri taraf�ndan haz�rlan�r, ancak bu alacaklar�n Kurum
kay�tlar�ndan ��kar�lmas�na ili�kin onay i�lemleri Kurum Ba�kan� veya Kurum
Ba�kan�n�n merkezde yetki verece�i makam taraf�ndan ger�ekle�tirilir.

S�rr�n
if�as�

MADDE 33
(1) Bu Y�netmeli�in tatbikinde
vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolay�s�yla amme bor�lusunun ve
onunla ilgili kimselerin �ah�slar�na, mesleklerine, i�lerine, muamele ve
hesap durumlar�na ait ��rendikleri s�rlarla, gizli kalmas� laz�m gelen
di�er hususlar� if�a ettikleri takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l�
T�rk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine g�re cezaland�r�l�r.

Art�rmalara
kat�lamayacak olanlar

MADDE 34
(1) Tahsil �nitesince Kanun
gere�ince paraya �evrilecek mallar�n art�rmas�na, tahsil �nitesi �al��anlar�,
ne kendi adlar�na ne de di�er kimseler ad ve hesab�na kat�lamayacaklar� ve
bu art�rmalardan mal sat�n alamayacaklar� gibi bu mallar� ���nc� �ah�slar arac�l���yla
veya ���nc� �ah�slara sat�n ald�r�p onlardan be� y�l s�re ile teferru�
suretiyle dahi sat�n alamazlar; her ne suretle olursa olsun iktisap
edemezler. Bu yasak, bunlar�n e�lerini ve ���nc� derece de d�hil olmak
�zere bu dereceye kadar kan ve s�hri h�s�mlar�n� da kapsar. Bu yasak
durumlar�n tespiti halinde, Kanunun 99 uncu maddesine g�re ihalenin feshi
istenebilir.

Su�lar�n
takibine ili�kin ihbarda bulunma y�k�ml�l���

MADDE 35
(1) Kanunun 110 ila 114 �nc�
maddelerinde yaz�l� su�lar�n ihbar�, ilgili �l Koordinat�rl��� taraf�ndan
Cumhuriyet Savc�l���na yap�l�r.

Kimlik
belgesi

MADDE 36
(1) Tahsil ile g�revli
personele, g�revleri s�ras�nda ilgililere g�sterilmek �zere Kurumca onayl�,
so�uk damgal�, foto�rafl� ve s�ra numaral�, �zerinde yetkileri belirtilen
kimlik belgesi verilir.

Tebligat
usulleri

MADDE 37
(1) Aksine h�k�m bulunmad�k�a
Kanunda yaz�l� s�relerin hesaplanmas�nda ve tebli�lerin yap�lmas�nda
4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanunu h�k�mleri uygulan�r.

Y�netmelikte
h�k�m bulunmayan haller

MADDE 38
(1) Bu Y�netmelikte
d�zenlenmeyen hallerde Kanun, Kanunun uygulanmas�na ili�kin Kurum
taraf�ndan yap�lan d�zenlemeler ile Hazine ve Maliye Bakanl���nca
yay�mlanan d�zenlemelerde yer alan h�k�mler uygulan�r.

Y�r�rl�k

MADDE 39
(1) Bu Y�netmelik yay�m�
tarihinde y�r�rl��e girer.

Y�r�tme

MADDE 40
(1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini
Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumu Ba�kan� y�r�t�r.

Eki i�in t�klay�n�z

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

About admin

Check Also

20

20 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.