Kategoriler
Uncategorized

araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi

araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemii bilgi90’dan bulabilirsiniz

Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi nedir?

Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi nedir?

Cevap:

 Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi örneklemedir.  

Açıklama:

 Düşünceyi geliştirme yolları nedir?

Okuyucuyu veya dinleyiciyi inandırmak, düşünceleri daha net ve anlaşılır kılmak için başvurduğu yollara “düşünceyi geliştirme yolları” denir. Bunları sayalım.

1. Tanık Gösterme

2. Örnekleme

3. Tanımlama

4. Karşılaştırma

5. Sayısal Verilerden Yararlanma

Anlatım biçimi nedir?

Yazarın duygu ve düşüncelerini anlatırken kullandıkları yöntemlere anlatım biçimi denir. Anlatım biçimleri yazıların okuyucuya daha etkili bir şekilde aktarılmasını sağlar doğru bir biçim seçildiği takdir de yazının etkileyiciliği artar.  

Anlatım biçimleri kaç türdür?

Anlatım teknikleri dört türde incelenir. Bunlar;

1. Betimleyici anlatım

2. Öyküleyici anlatım

3. Açıklayıcı anlatım

4. Tartışmacı anlatımdır.  

 Açıklayıcı anlatım nedir?

Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir.  

Açıklayıcı anlatım özellikleri nelerdir?

Bir kişinin başından geçen olayları anlattığı yazılara ne denir?

eodev.com/gorev/1556232

#team1

Yazı kaynağı : eodev.com

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI

Transkript

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI 1. “Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi aşağıdaki kavramlardan hangisidir? a.tümdengelim b. Hipotez testi c. Gözlem d. Örnekleme e. Tümevarım 2. “Yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Olgu b. Kuram c. Bilimsel yasa d. Hipotez e. Veri 3. “Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Bilimsel yasa b. Olgu c. Hipotez d. Kuram e. Veri 4. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yöntemleri arasında Aşağıdakilerden hangisi… sayılamaz? a. Omnibus anket b. Alışveriş merkezinde anket c. Telefonla birebir anket d. Kiosk anketi e. Kapıdan kapıya anket 5. Cevaplayıcı ile anketör arasında kurulacak ilişki ile cevaplayıcıların sorulara doğru cevap vermesi, anlamadığı hususların anketör tarafından açıklanma imkânının bulunması özelliklerini taşıyan anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a. Faksla anket yöntemi b. Yüzyüze anket yöntemi c. Telefonla anket yöntemi d. Bilgisayarla anket yöntemi e. Postayla anket yöntemi 6. Temel düşünce yapısındaki mitolojinin yanında felsefe, edebiyat ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verilmeye başlanan dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir? a. İlk uygarlıklar b. Antik Roma c. Rönesans dönemi d. Sanayi toplumu

2 e. Antik Yunan 7. Hipotez test süreci düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmektedir? a. Önem derecelerinin belirlenmesi b. Karar ve yorum c. Karar kriterinin belirlenmesi d. Hipotezlerin belirlenmesi e. Verinin analizi 8. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Antik Roma dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir? a. Virgilius b. Epiktetos c. Cicero d. Homeros e. Seneca 9. Temelde bilimsel faaliyetlerden çok yönetsel faaliyetlere ağırlık verilen dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir? a. Sanayi toplumu b. Antik Roma c. Rönesans dönemi d. Bilgi toplumu e. Antik Yunan 10. “Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar ( ) 3-6 yıla kadar ( )…(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir? a. İki şıklı soru b. Çoktan seçmeli soru c. Basit soru d. Sıralamalı soru e. Açık uçlu soru 11. Bir araştırmada elde edilmiş olan veri öncelikle hangi işleme tabi tutulmalıdır? a. Veri güncelleme aşaması b. Edit etme aşaması c. Kodlama aşaması d. Analiz aşaması e. Veri eleme aşaması

3 12. Felsefe ile ilişkili olan “varlığın ve varoluşun ne olduğunun araştırmasını yapan, varlığı bir bütün olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a. Epistemoloji b. Ahlak felsefesi c. Deontoloji d. Hukuk felsefesi e. Varlık felsefesi 13. Felsefe ile ilişkili olan; “bir mesleğin uygulanması esnasında uyulması gereken ahlaki değerleri ve etik kuralları inceleyen; ahlaki ödev ve yükümlülüklerin doğasını soruşturan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a. Ahlak Felsefesi b. Varlık Felsefesi c. Hukuk Felsefesi d. Deontoloji e. Epistemoloji 14. “Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Değişken b. Örnekleme c. Veri d. Gözlem e. Anket yüzyıldan önce bilim felsefesi konusunda yapılan çalışmalarda “din düşünürler üzerinde en fazla etkiye sahip unsurken, bu dönemden sonra özgür düşünce anlayışı ile bilimsel gelişmeler artmış ve hızlı toplumsal değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a. İletişimin gelişmesi b. Toplumsal etkileşim c. Yerleşik hayata geçiş d. Üniversitelerin ortaya çıkması e. Ulus-devlet düşüncesi 16. “Cogito ergo sum: düşünüyorum, öyleyse varım. diyerek rasyonalizmi yeniden canlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? a. Somerset b. Erasmus c. Bacon d. Descartes

4 e. Spinoza 17. “Araştırma verilerinin işlenmesi ve çözümlenmesi ile ulaşılan bilimsel sonuçlar şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Örnekleme b. Bulgu c. Değişken d. Anket e. Veri 18. Bilimin “ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Olgusallık b. Mantıksallık c. Öndeyicilik d. Genelleyicilik e. Dinamiklik 19. “İstanbul Üniversitesi’nde eğitim aldınız mı? ( ) Evet ( ) Hayır Yukarıda örnek olarak verilen anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir? a. İki şıklı soru b. Basit soru c. Sıralamalı soru d. Kapalı uçlu olmayan soru e. Açık uçlu soru 20. “Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Veri b. Anket c. Gözlem d. Değişken e. Örnekleme 21. “Parçadan bütüne, özelden genele doğru bir gidiş yöntemi aşağıdaki kavramlardan hangisidir? a. Tümevarım b. Örnekleme c. Gözlem d. Tümdengelim e. Hipotez testi

5 22. “İstanbul Üniversitesi’ni tercih ettim, çünkü… biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir? a. Açık uçlu soru b. İki şıklı soru c. Kapalı uçlu olmayan soru d. Basit soru e. Sıralamalı soru 23. “Bilimin ulaştığı her türlü bilginin çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olması özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. İlerleyicilik b. Öndeyicilik c. Olgusallık d. Mantıksallık e. Genelleyicilik 24. “Doğru bilginin ancak olgularla desteklenen bilgi olduğu” görüşünü savunan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Faydacılık b. İdealizm c. Pozitivizm d. Agnositisizm e. Materyalizm 25. “İnsanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu, insanın kendi deneyimleri sonucu elde ettiği olguların ötesinde varlığın bilinemeyeceği ni ileri süren felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Agnositisizm b. Faydacılık c. Materyalizm d. Pozitivizm e. İdealizm 26. Aşağıdakilerden hangisi hipotez test süreci aşamalarından birisi değildir? a. Hipotezlerin belirlenmesi b. Örneklem türünün belirlenmesi c. Test istatistiğinin belirlenmesi d. Önem derecelerinin belirlenmesi e. Verinin analizi

6 27. Bilimin “bir bilim adamının başka bir bilim adamının ortaya koyduğu sonuçlardaki eksikleri görüp düzeltebilmesi ya da bu sonuçlar üzerine yenilerini ekleyebilmesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Genelleyicilik b. İlerleyicilik c. Öndeyicilik d. Mantıksallık e. Olgusallık 28. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Hume b. Descartes c. Bacon d. Locke e. Platon 29. Felsefe ile ilişkili olan; “bilginin doğasını, kapsamını, kaynağını inceleyen, bilgi olgusunun nasıl gerçekleştirildiğini araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a. Epistemoloji b. Varlık felsefesi c. Deontoloji d. Hukuk felsefesi e. Ahlak felsefesi 30. “Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi aşağıdaki kavramlardan hangisidir? a. Örnekleme b. Tümevarım c. Gözlem d. Hipotez testi e. Tümdengelim 31. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynak verilere örnek teşkil etmez? a. İnternet kaynakları b. Sanayi odası raporları c. Ders kitabı d. Bilimsel makaleler e. Simülasyon

7 32. Bilmenin yollarından hangisi “yapılan araştırmada üzerinde durulan konuya ilişkin gerekli bilgi için alanında başyapıt sayılabilecek kitaplara ya da kaynaklara başvurma olarak tanımlanabilir? a. Rasyonel yöntem b. Bilimsel yöntem c. Uzman görüşü d. Duyusal deneyim e. Görüş birliği 33. “Empirist bir bilgi teorisinin temel öğretilerini, yani zihinde doğuştan düşünceler bulunmadığı ve bilginin deneyimden üretildiği ilkelerini mekanik bir gerçeklik görüşüyle birleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?, a. Somerset b. Erasmus c. Descartes d. Spinoza e. Bacon 34. Bilimin “durağan bilgi olmayıp sürekli bir değişme, gelişme ve ilerleme halinde olması özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Olgusallık b. Öndeyicilik c. Genelleyicilik d. Dinamiklik e. Mantıksallık 35. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Rönesans dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir? a. Locke b. Cicero c. Bacon d. Descartes e. Erasmus 36. “Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar ( ) 3-6 yıla kadar ( )…(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir? a. Açık uçlu soru b. İki şıklı soru c. Basit soru d. Çoktan seçmeli soru e. Sıralamalı soru

8 37. İnsanlık tarihinde bilimsel bilginin doğuşu ve gelişiminin ön plana çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? a. Orta çağ b. Teknoloji dönemi c. İletişim dönemi d. Bilgi çağı e. Rönesans dönemi Araştırma süreci düşünüldüğünde, aşağıdaki araştırma süreci basamaklarından hangisi diğerlerinden öncedir? a. Veri toplama b. Araştırma tasarımının planlanması c. Örnekleme d. Veri analizi e. Amaç belirleme 38. Var olan herşeyin düşünceye bağlı olduğunu, ondan türediğini, düşünce dışında nesnel bir gerçeklik olmadığını; diğer bir ifade ile düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığı nı iddia eden felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Pozitivizm b. İdealizm c. Faydacılık d. Agnositisizm e. Materyalizm 39. Bilimin “tarih boyunca artarak gelişmesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Öndeyicilik b. Mantıksallık c. Genelleyicilik d. Dinamiklik e. Birikimlilik 40. Erken modern bilimin başarılarından doğan yeni deneyciliğin öncülüğünü yapan, insanlığa gerekenin bilimsel bir pratiğe dayanan yeni bir tutum ve yöntem bilgisi olduğunu ifade eden ve bilgiye ulaşma amacının insanlığın iyiliği olduğunu belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir? a-erasmus b-spinoza c-descartes

9 d-somerset e-bacon 41. Hızlı ve ucuz veri toplamaya olanak veren, çok geniş coğrafyadaki kişilere ulaşılma imkanı sunması, toplanan verileri veri tabanı haline getirerek araştırmacının işini kolaylaştıran anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a-kiosk anketi b-elektronik postayla anket c-bilgisayar destekli yüzyüze anket d-telefonla anket e-yüzyüze anket 42. Bilimin doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları incelemesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a-olgusallık b-genelleyicilik c-ilerleyicilik d-objektiflik e-mantıksallık 43. Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının, ekonomik, sosyal,politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir? a-teknoloji dönemi b-iletişim toplumu c-rönesans dönemi d-bilgi toplumu e-sanayi toplumu 44. Uzman bir kişinin başkanlığında, önceden hazırlanmış belirli bir konuyu tartıştığı resmi olmayan toplantı biçiminde tanımlanan kalitatif araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a- Odak grup görüşmesi b-yarı yapılandırılmış mülakat c-projektif teknikler d-yapısal soru formu e-derinlemesine mülakat 45. “İstanbul Üniversitesi, bir insan olarak düşünülürse, nasıl özellikleri olurdu? gibi bir soru aşağıdaki projektif tekniklerden hangisine örnek teşkil etmektedir? a. Derinlemesine görüşme b. Üçüncü kişi tekniği c. Sembolik analoji d. Cümle tamamlama testi

10 e. Rol oynama 46. Bilmenin yollarından hangisi “beş duyu organımızla çevremizden edindiğimiz bilgi olarak tanımlanabilir? a. Görüş birliği b. Bilimsel yöntem c. Duyusal deneyim d. Rasyonel yöntem e. Uzman görüşü 47. Bilimin “ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Olgusallık b. Öndeyicilik c. Genelleyicilik d. Mantıksallık e. Dinamiklik 48. Bilimin “bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgilerin, diğer vakalar içinde aynı derecede doğru olması özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a. Öndeyicilik b. Dinamiklik c. İlerleyicilik d. Genelleyicilik e. Olgusallık 49. Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin avantajlarından birisi değildir? a. Araştırmacıların katılımcı grubun el hareketlerini, mimiklerini, ses tonundaki değişimleri, vs. gözlemleyebilme şansları vardır b. Bilimsel geçerliliği yüksektir. c. Samimi ortam, katılımcıların dürüst ve açık konuşmasını teşvik eder. d. Araştırmacının isteği doğrultusunda veya tartışmanın yeni noktaları gündeme getirmesi durumunda konu istenen yöne odaklandırılabilir. e. Odak grupların moderatörlerce kontrol edilebilme imkanı yüksektir. 50. “Özellikle cevaplayıcıların cevaplandırmaktan utanabilecekleri, yabancılarla bu konuyu tartışmaktan rahatsız hissedebilecekleri veya yalan söyleme olasılıklarının bulunduğu hassas konularda (uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, aile içi şiddet vs.) sorular doğrudan doğruya cevaplayıcıya hitap etmek yerine kullanılması gereken projektif teknik aşağıdakilerden hangisidir? a. Cümle tamamlama testi

11 b. Rol oynama c. Üçüncü kişi tekniği d. Sembolik analoji e. Derinlemesine görüşme 51. Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci içerisinde, verilerin hangi birimlerden toplanacağına karar verilen aşamadır? a. Örnekleme b. Problemin belirlenmesi c. Veri analizi d. Araştırma tasarımının planlanması e. Veri toplama 53. I. Cicero II. Kopernik III. Seneca IV. Galileo V. Homeros Yukarıdaki düşünürlerden hangileri ile modern bilimin başladığı kabul edilir? a. II ve IV b. III-IV ve V c. I ve III d. I ve V 54. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir? a. Saklıyı sorgulama yöntemi b. Simgesel yöntem c. Basamaklı yöntem d. Cümle tamamlama testi e. Projektif yöntem 55. I. Statik II. Düşündürücü III. Keşifçi IV. Gelişmeci V. Algılayıcı Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde yukarıdaki temel görüşlerden hangileri ön plana çıkmaktadır? a. I-V b. I-II c. I-III-IV

12 d. II-III-IV e. III-IV-V 56. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a. Hume b. Descartes c. Bacon d. Locke e. Platon 57. Bilimle ilgili yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda üç temel görüşün ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görüşler aşağıdakiler hangisinde birlikte verilmiştir? a. İstatistiki / matematiksel / olgusal b. Statik / gelişmeci / keşifçi c. Buluşsal / kavramsal / uygulayıcı d. Bilişsel / sorgusal / açıklayıcı 58. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir? a) İlerleyici b) Objektif c) Dinamik d) Hepsi 59. Aşağıdakilerden hangisi bilimin değerlerinden değildir? a) Pratik b) Entelektüel c) Sosyal d) Ahlaki 60. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir? a) Sonuçlandırma b) Betimleme c) Yordama d) Açıklama 61. Öncül 1: Düşünen şeyler vardır. Öncül 2: Ben de düşünüyorum. Sonuç: Öyleyse ben de varım. Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bilim insanı, bilgiye ulaşma yollarından hangisini kullanmıştır? a. Görüş birliği b. Duyusal deneyim c. Rasyonel yöntem d. Uzman görüşü 62. Aşağıdakilerden hangisi farklı anlama gelmektedir? a) Hipotez b) Varsayım c) Faraziye d) Nazariye 63. Aşağıdakilerden hangisi teori ile aynı anlama gelmektedir? a) Nazariye b. Varsayım c. Faraziye d. Denence

13 64. Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a. Bulgu b. Değişken c. Örnekleme d. Anket 65. Nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı bilimin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır? b) Fizik 66. Antik Yunan da bilimsel kaynaklar mitoloji temellidir, bunlardan ilki kime aittir? a) Homeros b) Hesideus c) Cassius d) Galileo 67. Aşağıdakilerden hangisi Antik Roma da ön plana çıkan düşünürlerden biri değildir? a. Cicero b. Seneca c. Kopernik d. Virgilius 68. Modern bilimin öncüleri olarak bilinen düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir? a. Aritotales-Cicero b. Kopernik-Cicero c. Aritotales-Gelileo d. Kopernik-Galileo 69. Kopernik ( ), Kepler ( ) ve özellikle Galileo nun keşifleriyle doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu hangi düşünürün yaklaşımlarının yanlışları ortaya çıkmıştır? a. Cicero b. Hesideus c. Aristotales d. Virgilius 70. Antik Yunanda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir. a. Toplumsal yaşama geçiş b. Dini farklılıklar c. İletişimdeki gelişmeler d. İnsanoğlunun zaafları, ihtiyaçları ve arayışları e. Mitoloji 71. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmaların varsayımlarından birisidir? a. Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir. b. Gerçeklik oluşturulur. c. Gerçeklik nesneldir. d. Araştırmacı olay ve olgulara dışarıdan bakar, nesnel bir tavır geliştirir. e. Asıl olan yöntemdir. 72. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye

14 ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir? a. Saklıyı sorgulama yöntemi b. Simgesel yöntem c. Basamaklı yöntem d. Cümle tamamlama testi e. Projektif yöntem 73.Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının; ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir? a. Rönesans Dönemi b. Sanayi Toplumu c. İletişim Toplumu d. Teknoloji Dönemi e. Bilgi Toplumu 74.Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir? a. İlerleyici b. Objektif c. Dinamik d. Hepsi 75.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir? a.sonuçlandırma b. Betimleme c. Yordama d. Açıklama 76.Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a. Gözlem b. Tümevarım c. Tümdengelim d. Deney 77. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yönteminin sağlayacağı avantajlardan Aşağıdakilerden hangisi…birisi değildir? a. Telefon anketlerine göre daha uzun görüşme yapma imkânı sağlar. b. Kişisel görüşme çok fazla zaman alır ve çok fazla gidere neden olur. c. Anketör cevaplayıcının anlamadığı noktaları açıklayabilir. d. Görsel yardımcı malzemeler kullanılarak sorular daha kolay anlaşılır hale getirilebilir. e. Evsiz insanlar gibi, özel gruplardan yüzyüze anket yöntemi dışındaki yöntemlerle bilgi toplamak mümkün değildir 78.Tam odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısının ideal aralığı ne olmalıdır? Lütfen birini seçin: a kişi b kişi c. 3 5 kişi d. 4 6 kişi

15 e. 7 9 kişi 79. Bilimin doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakları incelemesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a.olgusallık 80.Bilimsel olaylardan hangisi ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayarak gelecek ve bilinmeyen olaylar hakkında geçerli ve güvenilir tahminlerde bulunmak olarak tanımlanabilir? d. Bilimsel yöntem 81.”İyinin ve doğrunun ne olduğu ile ilgilenen felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir? a. İdealizm b. Agnositisizm c. Faydacılık d. Pozitivizm e. Materyalizm 82.”Bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde araştırma konusu ile ilgili genel olarak ya çok az bilgi vardır, ya da konuya ilişkin neredeyse hiç bilgi yoktur. Bu nedenle, izlenecek yol kesinlik taşımaz. Bu tür araştırmalar araştırma yöntemi olarak kalitatif yöntemlerin kullanılması için daha uygundur. biçiminde ifade edilen araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir? a. Keşfedici araştırma modeli b. Nedensel araştırma modeli c. Kalitatif araştırma modeli d. Tanımlayıcı araştırma modeli e. Redüktif araştırma mode 83.Odak grup görüşmeleri (OGG) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. OGG’deki katılımcı sayısı kişi olabilir. b. Moderatör, yeni fikirleri destekleyici nitelikte olmalıdır. c. Grup dinamiği ile yeni fikirlere ulaşmayı kolaylaştırır. d. OGG’deki katılımcı profilinin homojen olması tercih edilir. e. İdeal görüşme süresi, 1 saat ila 3 saat arasında değişmektedir. 84.Ilk uygarlıklarda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir? a. İnsanoğlunun zaafları, ihtiyaçları ve arayışları b. Dini farklılıklar c. Toplumsal yaşama geçiş

16 d. Mitoloji e. İletişimdeki gelişmeler 85.Sadece günümüz bilim ve felsefesinin değil, kültürünün de temellerinin atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? a. Teknoloji çağı b. Yakın Çağ c. Orta çağ d. Yeni çağ e. İlk çağ 86.Bilginin kaynağı ya da kökeni ile ilgili olarak, iki düşünce akımı baskındır.yukarıda bahsedilen akımlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? a. Deneycilik – usçuluk b. Epistemoloji – realizm c. Deneycilik – kuşkuculuk d. Realizm – kuşkuculuk e. Nesnellik ilerleyicilik 87.Aşağıdakilerden hangisi rönesan dönemi düşünürlerinden değildir? a)bacon b)erasmus c)locke d)spinoza e) cicero 88.Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? a. Hipotez b. Olgu c. Kuram d. Bilimsel yasa e. Bulgu 89. Olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan açıklama taslağı aşağıdaki kavramlardan hangisidir? A) Kuram B) Bilimsel yasa C) Olgu D) Hipotez E) veri 90. Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi ; sonuç çıkarmak,çıkarmasa da yapmak yada incelemeyi sürdürmek gerekli olaylara ilişkilere ve gerekli olan sayısal ham bilgilere verilen ad Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

17 A) Hhipotez B) Veri C) Olgu D) Kuram E) Değişken

Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

AUZEF | Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları – Ekonomizm

AUZEF | Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları - Ekonomizm

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI

Yazı kaynağı : www.ekonomizm.com

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.