teleskopla yaptığı gözlemler sonucu dünyanın yuvarlak olabileceğini öne sürdü

teleskopla yaptığı gözlemler sonucu dünyanın yuvarlak olabileceğini öne sürdüi bilgi90’dan bulabilirsiniz

İcat ettiği teleskopla Dünya'nın yuvarlak olduğunu ve güneş'in etrafında döndüğünü söyleyen bilim adamı - Eodev.com

Galileo Galilei kimdir? Galileo hakkında doğru bilinen yanlışlar

Galileo Galilei kimdir? Galileo hakkında doğru bilinen yanlışlar

Galileo Galilei’nin bilim dünyasındaki en büyük isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Ama 17. Yüzyılda görüşleri genel anlayışa ters düşmüş ve bilim kilisenin katı doktrinleri karşında büyük bir sınava çekilmişti. Teleskopu ile gökyüzünü inceleyen Galilei yüzyıllar boyunca bilim çevrelerini şaşkınlığa uğratan keşiflerde bulunmuştu.

nin bilim dünyasındaki en büyük isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Ama 17. Yüzyılda görüşleri genel anlayışa ters düşmüş ve bilim kilisenin katı doktrinleri karşında büyük bir sınava çekilmişti. Teleskopu ile gökyüzünü inceleyen Galilei yüzyıllar boyunca bilim çevrelerini şaşkınlığa uğratan keşiflerde bulunmuştu.

Herkesin bildiğinin aksine Galileo Galilei’nin yaşadığı dönemde insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu zaten biliyordu. İnsanların bilmediği ve Galileo’nun yargılanmasına neden olan şey ise Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ispatlamaya çalışmasıydı. Çünkü o dönemde kilisenin her şey insanlar için yaratılmış tezi güneşin, gezegenlerin ve yıldızların dünyanın etrafında döndüğünü savunuyordu.

Bu tezin yanlış olduğu aslında ilk defa Nicolaus Copernicus tarafından fark edilmişti. Ancak Copernicus, Engizisyon mahkemesinin kendisine neler yapacağını bildiği için bu gerçeği bir süre saklamış ve ölümüne yakın bir kitap yazarak bulgularını anlatmıştı. O zamanlar bu kitap çok ilgi çekmediği için Copernicus mahkemeye çıkamadan ölmüş. Copernicus’un fikirlerini savunan diğer bir İtalyan filozof Giordano Bruno, Engizisyon tarafından yargılanmış ve diri diri yakılarak idam edilmişti.

Her şeye rağmen Dünya dönüyor!’

Galile, kendisini meşhur eden ve idamın eşiğine getiren teleskop ile 1609’un Aralık ayı ile 1610’un Ocak ayı boyunca gökyüzünü inceledi. Galile’nin teleskobu, eski fikirleri bilim dünyasından silecekti. Gördüklerini özetleyen kitabı, 1610’da “Yıldız Habercisi” adı ile yayınladı. Kitapta ayın yüzeyinde dağlar olduğu, samanyolunun yıldızlardan oluştuğu ve Jüpiter’in çevresinde dönen küçük uydular anlatılıyordu. Bu kitapla Toskana Dükü Medicci’nin hamiliğini kazanan Galile, Pisa üniversitesine baş matematikçi oldu ve Dük’ün danışmanlığına getirildi.

Ancak Galileo tüm bu çabalarına rağmen Engizisyon mahkemesinden kurtulamadı. Galile 1630’da “Dünyanın İki Temel Sistemi Hakkında Diyalog” adlı kitabını yazdı. Bir Cizvit papazı, kitabı bir şikayet dilekçesiyle Engizisyon Mahkemesi’ne gönderdi. Kitabın dağıtımı yasaklandı ve Galile Engizizsyon Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ancak bilim adamı olduğu için hapishane veya zindanda atılmadı.

Fikirleri kilisenin her şey dünyanın etrafında dönüyor dayatmasına karşı geldiği için 20 Eylül 1633 tarihinde İspanyol engizisyon mahkemesi tarafından yargılandı.

‘Her şeye rağmen dünya dönüyor!’ dediği için mahkemeye çıkarılan Galileo, doğruyu söylediği için hapse atıldı ve işkence gördü. Engizisyon mahkemesinde son anda ‘yok dünya dönmüyor’ dediği için cezası ev hapsine çevrildi. 1642 yılında ölünceye kadar ev hapsinde kaldı ancak yine kitaplar yayınlamaya devam etti.

Söylentilere göre 1633 yılında yapılan mahkemede ‘dünya dönmüyor’ demişti ancak mahkeme çıkışında ‘yine de dönüyor!’ diye mırıldandığı duyulmuştu. Bu nedenle ceza aldığı belirtiliyor.

Sonunda Avrupa’da inandı

Galileo’nun öğretisi, ölümünden yıllar sonra bile Kiliseyi huzursuz etmeye devam etti. 1752 yılına gelindiğinde, ancak 100 yılı aşkın bir süre sonra Galileo’nun öğretisi nihayet onaylandı ve kabul görmeye başladı. Günümüzde diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerde dünya dışı yaşamlar, karanlık madde ve bilinmeyen enerji gibi sıradan insanların hayallerini zorlayan konularla ilgili araştırmalar bile, Galileo’nun bilgileri kadar dünyayı değiştirmedi.

Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

Dünyanın yuvarlak olduğunu kim buldu ve keşfetti? Dünyanın yuvarlak olduğu ne zaman kanıtlandı

Dünyanın yuvarlak olduğunu kim buldu ve keşfetti? Dünyanın yuvarlak olduğu ne zaman kanıtlandı

Dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen ilk kanıtlayan Macellan oldu. Macellan keşif için çıktığı deniz yolculuğunda Batıya ve doğuya gidildikçe saat farkları olduğunu gözlemledi.

D�nya`n�n �ekliyle ilgili ge�mi�ten bu g�ne bilim insanlar�n�n g�r��leri

Dünya’n�n �ekliyle ilgili geçmi�ten bu güne bilim insanlar�n�n görü�leri


THALES (TALES)
Milattan önce 6. yüzy�lda Milet’te (Ayd�n) ya�am��t�r. Thales, Dünya`n�n daire �eklinde oldu�unu ve etraf�n�n sularla çevrili oldu�unu dü�ünüyordu.


P�SAGOR
Pisagor, Dünya`n�n Güne� etraf�nda döndü�ünü ve yuvarlak oldu�unu ileri süren ilk ki�iydi. Ancak Pisagor`un bu dedi�ine bilimle u�ra�an ki�ilerin d���nda inanan olmam��t�.


AR�STO
Milattan önce 4. yüzy�lda Makedonya`da ya�am��t�r. Pisagor`dan iki yüzy�l sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kan�tlad�.


B�RÛN� (973-1048)
Orta Asyal� büyük Türk bilginidir. Dünya`m�z�n küreye benzedi�ini söylemi�tir. Dünya`n�n çap�n� bulmak için çal��malarda bulunmu�tur. Birûni`nin tespit etti�i de�erler bugünkü rakamlara çok yak�nd�r. Birûni, Amerika k�tas�n�n var oldu�unu Chrostopher Colombus’dan (Kristof Kolomb) 500 sene evvel haber vermi�tir.

�DRÎSÎ (1100-1166)
�drîsî, Dünya`n�n küre �eklinde oldu�unu dü�ünüyordu. �drîsî`nin çizdi�i dünya haritas�, o güne kadar bilinen en iyi dünya haritas� örne�idir. Onun çizdi�i dünya haritalar�ndan Avrupal� kâ�ifler de faydalanm��t�r. �drîsî`nin haritalar�n�n Amerika`n�n ke�fi s�ras�nda Kolomb taraf�ndan kulland��� dü�ünülmektedir.


N�KOLAUS COPERNUCUS (N�KOLAS KOPERN�K) (1473-1543)
Güne�`in, Dünya`n�n etraf�nda dönmedi�ini, Dünya`n�n ve hatta gezegenlerin de Güne�`in etraf�nda döndü�ünü ileri sürmü�tür.


CHROSTOPHER COLOMBUS
Maceraperest bir denizci olan Kristof Kolomb Dünya`n�n yuvarlak oldu�unu kitaplardan okumu�tu. 1492 y�l�nda 3 küçük gemi ile birlikte yola ç�kt�. Devaml� bat�ya do�ru gitti. Hindistan`a ula�t���n� zannetti ama gitti�i yer Amerika k�tas�yd�. E�er dünya yuvarlaksa yönünü de�i�tirmeden ba�lad��� yere tekrar gelece�ini biliyordu. Ama bunu ba�aramadan öldü. Ancak gemilerinden biri yola devam etti. Dünya`n�n çevresini dola�m�� oldu.


GAL�LEO GAL�LE� (GAL�LE GAL�LE) (1564-1642)
�cat etti�i teleskopla gök cisimlerini incelemi�, önemli astronomi ke�ifleri yapm��t�r. Yapt��� gözlemlerle Kopernik`in “Dünya ve di�er gezegenler, Güne�`in etraf�nda dönüyor.” iddias�n� desteklemi�tir.


FERD�NAND MAGELLEAN (MACELLAN)
Macellan, dünyan�n çevresini dola�an ilk denizcidir. Bu seyahatleri sayesinde hem Dünya`n�n yuvarlak oldu�u ispatlanm�� hem de Dünya`n�n çevresinin uzunlu�u belirlenmi�tir.

Kaynak: MEB Ders Kitab�

Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

About admin

Check Also

20

20 Source link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.