Kategoriler
Uncategorized

ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik

ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmeliki bilgi90’dan bulabilirsiniz

Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

G�mr�k ve Ticaret Bakanl���ndan:

T�CAR� �LET���M
VE T�CAR� ELEKTRON�K �LET�LER

HAKKINDA
Y�NETMEL�K

B�R�NC� B�L�M

Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Ama�

MADDE 1 –
(1) Bu Y�netmeli�in amac�,
elektronik ileti�im ara�lar�yla yap�lan ticari ileti�ime dair bilgi verme y�k�ml�l�klerine
ve ticari elektronik iletilerde uyulmas� gereken hususlara ili�kin usul ve
esaslar� d�zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, ger�ek ve t�zel ki�ilerin mal
ve hizmetlerini tan�tmak, pazarlamak ya da i�letmesini tan�tmak veya
bunlar� ba�kalar� ad�na yapmak amac�yla elektronik ileti�im ara�lar�yla
yap�lan her t�rl� ticari ileti�imi kapsar.

(2) Bu Y�netmelik h�k�mleri;

a) 5/11/2008 tarihli ve 5809 say�l� Elektronik
Haberle�me Kanunu kapsam�ndaki i�letmecilerin abone ve kullan�c�lar�na;
m�nhas�ran kendi mal ve hizmetlerini tan�tmak, pazarlamak ya da i�letmesini
tan�tmak amac�yla g�nderdi�i ticari elektronik iletilere,

b) Vak�f �niversitelerinin ��rencilerine ve
bunlar�n velilerine g�nderdi�i iletilere,

c) Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar� ile
kamuya yararl� dernekler ve vergi muafiyeti sa�lanan vak�flar�n,
kendilerine ait ticari i�letmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak �yelerine
g�nderdi�i iletilere,

�) 15/2/2011 tarihli ve 6112 say�l� Radyo ve
Televizyonlar�n Kurulu� ve Yay�n Hizmetleri Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re
radyo ve televizyon yay�nc�l��� yapan kurulu�larca, kamuoyunu
bilgilendirmek ve e�itmek amac�yla yap�lan yay�n hizmetlerine ili�kin bilgilendirme
iletilerine,

d) Devlet, mahalli idareler ve di�er kamu t�zel
ki�ilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amac�yla g�nderdikleri iletilere,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 23/10/2014 tarihli ve 6563
say�l� Elektronik Ticaretin D�zenlenmesi Hakk�nda Kanuna dayan�larak
haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar

MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

a) Al�c�: T�keticiyi ya da meslek� veya di�er
ama�larla hareket eden ger�ek veya t�zel ki�iyi,

b) Arac� hizmet sa�lay�c�: Ba�kalar�na ait iktisad�
ve ticari faaliyetlerin yap�lmas�na elektronik ticaret ortam�n� sa�layan
ger�ek ve t�zel ki�ileri,

c) Bakanl�k: G�mr�k ve Ticaret Bakanl���n�,

�) Bayi i�letme: S�zle�meye dayal� olarak bir
i�letmenin mal ve hizmetlerinin sat���na arac�l�k eden ve kendi ad�na
ba��ms�z �al��an i�letmeyi,

d) Elektronik ileti�im adresi: Elektronik posta ve
telefon numaras� gibi elektronik ortamda m�nhas�ran ileti�im kurmay�
sa�layan adresi,

e) Elektronik ileti�im ara�lar�: �nternet ve di�er
ileti�im a�lar� �zerinden iletilerin g�nderilmesine, al�nmas�na veya
saklanmas�na imk�n sa�layan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama
makineleri gibi her t�rl� cihaz�,

f) Elektronik ortam: Verilerin say�salla�t�r�larak
i�lenmesi, saklanmas� ve iletilmesinin sa�land��� ortam�,

g) Elektronik ticaret: Fizik� olarak kar�� kar��ya
gelmeksizin, elektronik ortamda ger�ekle�tirilen �evrim i�i iktisadi ve
ticari her t�rl� faaliyeti,

�) Hizmet sa�lay�c�: Elektronik ticaret
faaliyetinde bulunan ger�ek ya da t�zel ki�ileri,

h) �l m�d�rl���: Ticaret il m�d�rl���n�,

�) �l m�d�r�: Ticaret il m�d�r�n�,

i) �� g�n�: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu
tatil g�nleri hari� di�er g�nleri,

j) Kanun: 6563 say�l� Elektronik Ticaretin
D�zenlenmesi Hakk�nda Kanunu,

k) MERS�S: Merkezi Sicil Kay�t Sistemini,

l) �zel yetkili i�letme: S�zle�meye dayal� olarak
bir i�letmenin, y�netim ve organizasyon ile da��t�m veya pazarlama
teknolojileri gibi konularda bilgi ve deste�ini almak suretiyle bu
i�letmenin mal veya hizmetinin sat��� �zerindeki imtiyaz hakk�n� bedel,
b�lge ve s�re gibi belirli �artlar ve s�n�rlamalar d�hilinde kullanan
ba��ms�z ticari i�letmeyi,

m) Ticari elektronik ileti: Telefon, �a�r�
merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, ak�ll� ses kaydedici sistemler,
elektronik posta, k�sa mesaj hizmeti gibi vas�talar kullan�larak elektronik
ortamda ger�ekle�tirilen ve ticari ama�larla g�nderilen veri, ses ve
g�r�nt� i�erikli iletileri,

n) Ticari ileti�im: Alan adlar� ve elektronik posta
adresi d���nda, meslek� veya ticari faaliyet kapsam�nda kazan� sa�lamaya
y�nelik olarak elektronik ticarete ili�kin her t�rl� ileti�imi,

o) URL adresi: �lgili i�eri�in internet gibi bir a�
�zerinde bulundu�u tam adresi,

ifade eder.

�K�NC� B�L�M

Ticari
Elektronik �letiler

Ticari
elektronik iletiler ve onay

MADDE 5 � (1) Hizmet sa�lay�c�n�n, mal ve hizmetlerini
tan�tmak, pazarlamak, i�letmesini tan�tmak ya da kutlama ve temenni gibi
i�eriklerle tan�n�rl���n� art�rmak amac�yla al�c�lar�n elektronik ileti�im
adreslerine g�nderdi�i ticari elektronik iletiler i�in kendisi taraf�ndan
�nceden onay al�n�r. Onay, reddetme hakk� kullan�l�ncaya kadar ge�erlidir.

Onay
gerektirmeyen durumlar

MADDE 6 � (1) Al�c�n�n kendisiyle ileti�ime ge�ilmesi
amac�yla ileti�im bilgilerini vermesi h�linde, temin edilen mal veya
hizmetlere ili�kin de�i�iklik, kullan�m ve bak�ma y�nelik ticari elektronik
iletiler i�in ayr�ca onay al�nmaz.

(2) Devam eden abonelik, �yelik veya ortakl�k
durumu ile tahsilat, bor� hat�rlatma, bilgi g�ncelleme, sat�n alma ve
teslimat veya benzeri durumlara ili�kin bildirimleri i�eren iletiler ile
hizmet sa�lay�c�ya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme y�k�ml�l���
durumlar�nda �nceden onay alma zorunlulu�u aranmaz. Ancak bu t�r
bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet �zendirilemez veya bunlar�n
tan�t�m� yap�lamaz.

(3) Tacir veya esnaf olan al�c�lar�n elektronik
ileti�im adreslerine g�nderilen ticari elektronik iletiler i�in �nceden
onay al�nmas� zorunlu de�ildir. Ancak tacir ve esnaflar�n 9 uncu maddede
yer alan reddetme hakk�n� kullanmas� halinde onaylar� al�nmadan ticari
elektronik ileti g�nderilemez.

(4) Sermaye piyasas�na ili�kin mevzuat uyar�nca
arac�l�k faaliyetinde bulunan �irketlerce m��terilerine bilgilendirme
ama�l� g�nderilen ticari elektronik iletiler i�in onay al�nmas� zorunlu
de�ildir.

Onay�n
al�nmas�

MADDE 7 � (1) Onay, yaz�l� olarak veya her t�rl� elektronik
ileti�im arac�yla al�nabilir. Onayda, al�c�n�n ticari elektronik ileti
g�nderilmesini kabul etti�ine dair olumlu irade beyan�, ad� ve soyad� ile
elektronik ileti�im adresi yer al�r.

(2) Fiziki ortamda al�nan onayda, onay� verenin
imzas� aran�r.

(3) Onay�n elektronik ortamda al�nmas� durumunda,
onay�n al�nd��� bilgisi, reddetme imk�n� da tan�nmak suretiyle, al�c�n�n
elektronik ileti�im adresine ayn� g�n i�inde iletilir.

(4) Al�c�n�n elektronik ileti�im adresine ticari
elektronik ileti g�nderilerek onay talebinde bulunulamaz.

(5) Onay; abonelik, sat�� ve �yelik s�zle�mesi gibi
bir s�zle�menin i�eri�ine dahil edilerek al�n�yorsa s�zle�menin sonunda,
olumlu irade beyan�ndan veya imzadan �nce, ticari elektronik ileti kenar
ba�l��� alt�nda, reddetme imkan� da tan�narak en az on iki punto ile
yaz�larak al�n�r.

(6) Acentelik, �zel yetkili i�letme ya da bayilik
s�zle�mesindeki taraflardan birine verilen onay; bu s�zle�meye konu mal,
hizmet veya marka ile s�n�rl� olarak s�zle�menin di�er taraf� i�in de
verilmi� kabul edilir.

(7) Hizmet sa�lay�c� ald��� onay�, kendi mal veya
hizmetleri ile birlikte olmak kayd�yla promosyon olarak sunulan mal ve
hizmetler i�in de kullanabilir. Ancak bu promosyon ili�kisinin bir
s�zle�meye ba�l� olma �art� aran�r.

(8) Onay metninde, olumlu irade beyan� �nceden
se�ilmi� olarak yer alamaz.

(9) Hizmet sa�lay�c�, al�c�dan ticari elektronik
ileti onay� vermesini, sundu�u mal ve hizmetin temini i�in �n �art olarak
ileri s�remez.

(10) Onay�n al�nd���na ili�kin ispat y�k�ml�l���
hizmet sa�lay�c�ya aittir.

Ticari
ileti�im ve ticari elektronik ileti

MADDE 8 � (1) Ticari elektronik ileti i�eri�inin, al�c�dan
al�nan onaya uygun olmas� gerekir.

(2) Ticari elektronik iletinin ba�l���nda veya
i�eri�inde; tacirler i�in MERS�S numaras� ve ticaret unvan�na, esnaflar
i�in ad� ve soyad� ile T.C. kimlik numaras�na yer verilir. Hizmet
sa�lay�c�, bunlara ek olarak marka veya i�letme ad� gibi kendisini tan�tan
di�er bilgilere yer verebilir.

(3) K�sa mesaj gibi s�n�rl� alanlar kullan�larak
g�nderilen ticari elektronik iletinin i�eri�inde; tacirler i�in MERS�S
numaras�na, esnaflar i�in ise ad� ve soyad� ile T.C. kimlik numaras�na yer
verilir. Hizmet sa�lay�c�, bunlara ek olarak marka veya i�letme ad� gibi
kendisini tan�tan di�er bilgilere yer verebilir.

(4) Ticari elektronik iletide, elektronik ileti�im
arac�n�n t�r�ne ba�l� olarak hizmet sa�lay�c�n�n telefon, faks, k�sa mesaj
numaras� ve elektronik posta adresi gibi eri�ilebilir durumdaki ileti�im
bilgilerinden en az birine yer verilir.

(5) Ticari elektronik iletinin niteli�i i�eri�inden
a��k bir bi�imde anla��lam�yorsa tan�t�m, kampanya ve bilgilendirme gibi
niteli�i belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; k�sa mesaj yoluyla
g�nderilen iletilerde iletinin ba�lang�c�nda, elektronik posta yoluyla
g�nderilen iletilerde konu b�l�m�nde, sesli aramalarda ise g�r��menin
ba�lang�c�nda belirtilir.

(6) Ticari elektronik iletide indirim ve hediye
gibi promosyonlar ile promosyon ama�l� yar��ma veya oyunlar olmas� halinde
bu husus iletide a��k�a belirtilir.

(7) Promosyonlar�n ge�erlilik s�resi ve al�c�n�n
bunlardan faydalanmak i�in yerine getirmek zorunda oldu�u y�k�ml�l�klere
ili�kin �artlar, a��k ve ��pheye yer vermeyecek �ekilde, bu hususlara
�zg�lenmi� bir URL adresi veya m��teri hizmetleri numaras� gibi kolay bir
�ekilde ula��labilecek y�ntemlerle sunulur.

Reddetme
hakk� ve bildirim y�ntemi

MADDE 9 � (1) Al�c� istedi�inde hi�bir gerek�e
g�stermeksizin ticari elektronik ileti almay� reddedebilir. Al�c�n�n ret
bildiriminde bulunmas�, bildirimin yap�ld��� ileti�im kanal�na ili�kin
onay� ge�ersiz k�lar.

(2) 7 nci maddenin alt�nc� f�kras� kapsam�nda verilen
onay i�in taraflardan birine yap�lacak ret bildirimi taraflar�n t�m�ne
yap�lm�� say�l�r. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu di�er tarafa
bildirmekle y�k�ml�d�r.

(3) Hizmet sa�lay�c�n�n, al�c�n�n ret bildirimi
i�in ticari elektronik iletide, m��teri hizmetleri numaras�, k�sa mesaj
numaras� veya yaln�zca ret bildirimine �zg�lenmi� bir URL adresi gibi
eri�ilebilir ileti�im adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti
hangi ileti�im kanal�yla g�nderildiyse ret bildirimi de kolay ve �cretsiz
bir �ekilde olmak �zere ayn� ileti�im kanal�yla sa�lan�r.

(4) Ret bildirimi imk�n�, g�nderilen her ticari
elektronik iletide yer al�r.

(5) Al�c� taraf�ndan reddetme hakk�n�n kullan�lm��
olmas�, hizmet sa�lay�c�n�n tabi oldu�u ilgili mevzuat h�k�mlerine g�re
al�c�ya g�nderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yap�lmas�na engel te�kil
etmez.

Ret
bildiriminin uygulanmas�

MADDE 10 � (1) Hizmet sa�lay�c�, al�c�n�n ticari elektronik
iletiyi almay� reddetti�ine ili�kin talebinin kendisine ula�mas�n� m�teakip
�� i� g�n� i�inde al�c�ya ticari elektronik ileti g�ndermeyi durdurur.

���NC� B�L�M

Arac� Hizmet Sa�lay�c�lar, Ki�isel Verilerin
Korunmas�,

�spat
Y�k�ml�l��� ve Kay�tlar� Saklama S�resi

Arac�
hizmet sa�lay�c�lara ili�kin y�k�ml�l�kler ve di�er hususlar

MADDE 11 � (1) Hizmet sa�lay�c�, �nceden onay�n� ald���
al�c�lara ticari elektronik iletileri kendisi g�nderebilece�i gibi arac�
hizmet sa�lay�c�lar vas�tas�yla da g�nderebilir.

(2) Arac� hizmet sa�lay�c�;

a) Hizmet sa�lay�c� taraf�ndan haz�rlanm��
i�erikleri g�nderir.

b) Ticari elektronik iletinin olu�turulabilmesi,
g�nderilebilmesi, al�nabilmesi, depolanabilmesi ve al�c�lar�n bilgilerinin
saklanabilmesi ve i�lenebilmesi i�in gerekli olan yaz�l�m, donan�m ile veri
taban� ve y�netim sistemini sa�lar.

c) Bu Y�netmelikle hizmet sa�lay�c� i�in �ng�r�len
di�er y�k�ml�l�klerin ifas�na y�nelik imk�n� tan�r.

(3) Arac� hizmet sa�lay�c�, g�nderilen ticari
elektronik iletilerin i�eri�inde kendisine ait marka ad�, ticaret unvan�
veya i�letme ad� bilgilerinin en az birine yer verir.

(4) Arac� hizmet sa�lay�c�, hizmet sundu�u
elektronik ortam� kullanan ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan sa�lanan
i�erikleri kontrol etmek, bu i�erik ve i�eri�e konu mal veya hizmetle
ilgili hukuka ayk�r� bir faaliyetin ya da durumun s�z konusu olup olmad���n�
ara�t�rmakla y�k�ml� de�ildir.

(5) Arac� hizmet sa�lay�c� ba�kalar� ad�na, onlar�n
mal ve hizmetlerini tan�tmak, pazarlamak ya da i�letmesini tan�tmak
amac�yla ticari elektronik ileti g�ndermek i�in onay alamaz.

Ki�isel
verilerin korunmas�

MADDE 12
(1) Hizmet sa�lay�c� ve arac�
hizmet sa�lay�c�, bu Y�netmelik �er�evesinde yapm�� oldu�u i�lemler ve
sundu�u hizmetler nedeniyle elde etti�i verilerin, ilgili mevzuat h�k�mleri
sakl� kalmak kayd�yla muhafazas�ndan ve hukuka ayk�r� olarak bunlara eri�ilmesini
ve i�lenmesini �nlemek amac�yla gerekli tedbirlerin al�nmas�ndan
sorumludur.

(2) Ki�isel verilerin; ���nc� ki�ilerle
payla��labilmesi, i�lenebilmesi ve ba�ka ama�larla kullan�labilmesi i�in
ilgili ki�iden �nceden onay al�nmas� gerekir.

�spat
y�k�ml�l��� ve kay�tlar� saklama s�resi

MADDE 13
(1) �ik�yet konusu i�lemlerde
ispat y�k�ml�l��� hizmet sa�lay�c�ya ve/veya arac� hizmet sa�lay�c�ya
aittir.

(2) Hizmet sa�lay�c� ve/veya arac� hizmet sa�lay�c�
onay kay�tlar�n�, onay�n ge�erlili�inin sona erdi�i tarihten, ticari
elektronik iletilere ili�kin di�er kay�tlar� ise kay�t tarihinden itibaren
bir y�l s�reyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kay�tlar Bakanl��a
sunulur.

D�RD�NC� B�L�M

�ik�yet,
Denetim ve Yetki

�ik�yet

MADDE 14 � (1) �ik�yet ba�vurular�, elektronik ortamda
e-Devlet kap�s� veya Bakanl���n internet sitesi �zerinden veyahut yaz�l�
olarak �ik�yet�inin ikametg�h�n�n bulundu�u yerdeki il m�d�rl���ne yap�l�r.
�ik�yet�i; ger�ek ki�i ise ad� ve soyad� ile imzas� ve ikametg�h adresinin,
t�zel ki�i ise unvan� ve adresi ile temsile yetkili ki�inin veya vekilin
ad� ve soyad� ile imzas�n�n ba�vuruda yer almas� gerekir.

(2) Ticari elektronik iletilere ili�kin �ik�yet
ba�vurular�nda a�a��daki hususlar aran�r:

a) K�sa mesaj yoluyla g�nderilmi� ise; �ik�yet�inin
T.C. kimlik numaras�, telefon numaras�, abonesi oldu�u GSM operat�r�n�n
ad�, iletiyi g�nderenin numaras�, bu numaran�n bulunmamas� halinde marka ve
i�letme ad� gibi alfa numerik bilgisi, iletinin g�nderilme tarihi, saati ve
i�eri�inin tamam� ile �ik�yet�inin tacir olmas� halinde MERS�S numaras�,
esnaf olmas� halinde bu durumu belirten ibare yer al�r. Varsa iletinin
g�rsel bir �rne�i ba�vuruya eklenir.

b) Elektronik posta yoluyla g�nderilmi� ise;
�ik�yet�inin T.C. kimlik numaras�, elektronik posta adresi, �ik�yet�iye
elektronik posta hizmeti sa�layan i�letmenin ad�, iletiyi g�nderenin
elektronik posta adresi, iletinin g�nderilme tarihi, saati ve i�eri�i ile
�ik�yet�inin tacir olmas� halinde MERS�S numaras�, esnaf olmas� halinde bu
durumu belirten ibare yer al�r. �letinin bir �rne�i ba�vuruya eklenir.

c) Sesli arama yoluyla yap�lm��sa; �ik�yet�inin
T.C. kimlik numaras�, telefon numaras�, abonesi oldu�u GSM veya sabit hat
operat�r� ad�, iletiyi g�nderenin numaras�, bu numaran�n al�namamas�
halinde marka ve i�letme ad�, iletinin g�nderilme tarihi, saati ve i�eri�i
ile �ik�yet�inin tacir olmas� halinde MERS�S numaras�, esnaf olmas� halinde
bu durumu belirten ibare yer al�r.

�) Di�er elektronik ileti�im ara�lar� ile
yap�lm��sa ileti�im arac�n�n t�r�ne ba�l� olarak bu f�krada belirtilen bilgilerden
uygun olanlara yer verilir.

(3) �ik�yet ba�vurusu, ticari elektronik iletinin
g�nderildi�i tarihten itibaren �� ay i�inde yap�l�r.

(4) �ik�yet�i ancak kendisine ait elektronik
ileti�im adreslerine g�nderilen ticari elektronik iletilere ili�kin �ik�yette
bulunabilir.

(5) Bu maddede yer alan �artlar� ta��mayan
ba�vurular il m�d�rl���nce i�leme konulmaz.

�ik�yetin
sonu�land�r�lmas�

MADDE 15
(1) Ba�vurunun yap�ld��� il
m�d�rl���nce, �ik�yet edilenin sicile kay�tl� merkezinin ba�ka bir ilde
bulundu�unun tespiti halinde, ba�vuru belgeleri ilgili il m�d�rl���ne
g�nderilir ve ba�vuru sahibine bilgi verilir.

(2) �l m�d�rl��� taraf�ndan konuya ili�kin bilgi ve
belgeler ilgilisinden temin edilerek �ik�yet sonu�land�r�l�r. Ancak gerekli
hallerde il m�d�rl���nce denetim i�in g�revlendirilen personel taraf�ndan
yerinde denetim yap�l�r.

(3) Hizmet sa�lay�c� ve arac� hizmet sa�lay�c�, il
m�d�rl��� taraf�ndan s�z konusu �ik�yetle ilgili olarak talep edilen bilgi
ve belgeleri, bu talebin tebli�inden itibaren on be� g�n i�inde teslim
etmekle y�k�ml�d�r. Gerekli hallerde ilgilinin talebine istinaden il
m�d�rl���nce bu s�re bir defaya mahsus olmak �zere en fazla on be� g�n
uzat�labilir. Bu s�renin sonunda da talep edilen bilgi ve belgelerin teslim
edilmemesi halinde, �ik�yet ba�vurusu s�ras�nda il m�d�rl���ne sunulan
bilgi ve belgeler �zerinden idari i�lem tesis edilir. �l m�d�rl���n�n bilgi
ve belge talebine ili�kin yaz�s�nda, talep edilen bilgi ve belgelerin s�resi
i�inde teslim edilmemesi halinde, �ik�yet ba�vurusu s�ras�nda il m�d�rl���ne
sunulan bilgi ve belgeler �zerinden idari i�lem tesis edilece�i belirtilir.

(4) �l m�d�rl���, hizmet sa�lay�c� ya da arac�
hizmet sa�lay�c�n�n do�rudan tespit edilmesine imk�n bulunmad��� hallerde,
ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile elektronik haberle�me hizmeti sunan
i�letmecilerden bilgi ve belge talep edebilir.

Denetim

MADDE 16 � (1) Bakanl�k, hizmet sa�lay�c� ve arac� hizmet
sa�lay�c�n�n bu Y�netmelik kapsam�nda ger�ekle�tirdi�i faaliyet ve
i�lemleri denetlemeye yetkilidir.

(2) Bakanl�k�a g�revlendirilen denetim elemanlar�,
bu Y�netmelik kapsam�nda Bakanl�k yetkisine giren hususlarla ilgili olarak
her t�rl� bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunlar� incelemeye ve
�rneklerini almaya, ilgililerden yaz�l� ve s�zl� bilgi almaya yetkilidir.
�lgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kay�tlar�n�,
bunlar�n �rneklerini noksans�z ve ger�e�e uygun olarak vermek, yaz�l� ve
s�zl� bilgi taleplerini kar��lamak ve gerekli yard�m ve kolayl���
g�stermekle y�k�ml�d�r.

(3) Bakanl�k�a g�revlendirilen denetim elemanlar�,
ticari elektronik iletileri g�nderen hizmet sa�lay�c� ve arac� hizmet
sa�lay�c�n�n abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri ilgili di�er
kamu kurum ve kurulu�lar� ile elektronik haberle�me hizmeti sunan
i�letmecilerden istemeye yetkilidir.

�dari
yapt�r�mlar� uygulama

MADDE 17� (1) Bu Y�netmeli�e ayk�r� hareket edenlere Kanunun
12 nci maddesi uyar�nca uygulanacak idari para cezalar�n� vermeye, hizmet
sa�lay�c� ve arac� hizmet sa�lay�c�n�n sicile kay�tl� merkezinin bulundu�u
yerdeki il m�d�r� yetkilidir.

(2) Verilen idari para cezalar�, tebli� tarihinden
itibaren bir ay i�inde �denir.

BE��NC� B�L�M

�e�itli ve Son
H�k�mler

Mevcut
veri tabanlar�n�n kullan�m�

GE��C�
MADDE 1 �
(1) Bu Y�netmeli�in
y�r�rl�k tarihinden �nce, ticari elektronik ileti g�nderilmesi amac�yla
al�c�n�n a��k irade beyan�n� i�erecek �ekilde al�nan onaylar ge�erlidir.

(2) Kanunun y�r�rl�k tarihinden �nce, hizmet
sa�lay�c� ve al�c� aras�nda do�rudan mal veya hizmet teminine y�nelik
i�lemler s�ras�nda al�c�n�n elektronik ileti�im adresini vermesi ile
olu�turulan veri tabanlar�n�n onayl� oldu�u kabul edilir. Bu �ekilde
verildi�i kabul edilen onay; acente, �zel yetkili ya da bayi i�letme i�in
verilmi� ise s�zle�menin di�er taraf� i�in de verilmi� kabul edilir.

(3) �kinci f�kra kapsam�nda onay verdi�i kabul
edilen al�c�ya, bu Y�netmeli�in yay�m� tarihinden sonra, reddetme hakk� da
tan�narak g�nderilen ilk ticari elektronik iletide, g�nderene ait veri
taban�nda kay�tl� oldu�una dair bilgiye yer verilir.

(4) Kanunun y�r�rl�k tarihinden �nce, ba�kalar�
ad�na ticari elektronik ileti g�nderilmesi amac�yla genel nitelikli onay
al�nm�� ve bu onaya dayan�larak al�c�ya ticari elektronik ileti g�nderilmi�
olmas� kayd�yla bu Y�netmeli�in yay�m� tarihinden itibaren �� ay i�inde ve
bir defaya mahsus olmak �zere, ad�na ticari elektronik ileti g�nderilenler
taraf�ndan onay al�nmas� amac�yla al�c�lara ticari elektronik ileti
g�nderilebilir. Bu iletide, genel onay�n kim taraf�ndan al�nd��� bilgisine
de yer verilir. Onay talebine sessiz kal�nmas� durumunda talep reddedilmi�
say�l�r.

(5) Bu maddede d�zenlenen hususlara ili�kin ispat
y�k�ml�l��� ticari elektronik iletiyi g�nderene aittir.

Y�r�rl�k

MADDE 18 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e
girer.

Y�r�tme

MADDE 19 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini G�mr�k ve Ticaret
Bakan� y�r�t�r.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

Ticaret Bakanl���ndan:

T�CAR� �LET���M VE T�CAR� ELEKTRON�K �LET�LER
HAKKINDA

Y�NETMEL�KTE DE����KL�K YAPILMASINA

DA�R Y�NETMEL�K

MADDE 1 � 15/7/2015 tarihli ve
29417 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Ticari �leti�im ve Ticari Elektronik
�letiler Hakk�nda Y�netmeli�in 2 nci maddesinin
ikinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �Vak�f �niversitelerinin�
ibaresinden sonra gelmek �zere �ve di�er �zel e�itim ve ��retim
kurumlar�n�n� ibaresi eklenmi�tir.

MADDE 2 �
Ayn� Y�netmeli�in 4 �nc� maddesi
a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

MADDE 4 � (1)
Bu Y�netmelikte ge�en;

a) Al�c�: T�keticiyi ya da meslek� veya di�er
ama�larla hareket eden ger�ek veya t�zel ki�iyi,

b) Arac� hizmet sa�lay�c�: Ba�kalar�na ait iktisad�
ve ticari faaliyetlerin yap�lmas�na elektronik ticaret ortam�n� sa�layan
ger�ek ve t�zel ki�ileri,

c) Bakanl�k: Ticaret Bakanl���n�,

�) Bayi i�letme: S�zle�meye dayal� olarak bir
i�letmenin mal ve hizmetlerinin sat���na arac�l�k eden ve kendi ad�na
ba��ms�z �al��an i�letmeyi,

d) Elektronik ileti�im adresi: Elektronik posta ve
telefon numaras� gibi elektronik ortamda m�nhas�ran ileti�im kurmay�
sa�layan adresi,

e) Elektronik ileti�im ara�lar�: �nternet ve di�er
ileti�im a�lar� �zerinden iletilerin g�nderilmesine, al�nmas�na veya
saklanmas�na imk�n sa�layan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama
makineleri gibi her t�rl� cihaz�,

f) Elektronik ortam: Verilerin say�salla�t�r�larak
i�lenmesi, saklanmas� ve iletilmesinin sa�land��� ortam�,

g) Elektronik ticaret: Fizik� olarak kar�� kar��ya
gelmeksizin, elektronik ortamda ger�ekle�tirilen �evrim i�i iktisadi ve
ticari her t�rl� faaliyeti,

�) Hizmet sa�lay�c�: Elektronik ticaret
faaliyetinde bulunan ger�ek ya da t�zel ki�ileri,

h) �l m�d�rl���: Ticaret il m�d�rl���n�,

�) �l m�d�r�: Ticaret il m�d�r�n�,

i) �� g�n�: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu
tatil g�nleri hari� di�er g�nleri,

j) �YS Numaras�: �YS�ye
kay�t olan t�m hizmet sa�lay�c� ve markalar�na ayr� ayr�
atanan tekil numaray�,

k) Kanun: 6563 say�l� Elektronik Ticaretin
D�zenlenmesi Hakk�nda Kanunu,

l) Kurulu�: Bakanl�k�a ticari elektronik ileti
y�netim sistemini kurmakla yetkilendirilen kurulu�u,

m) MERS�S: Merkezi Sicil Kay�t Sistemini,

n) �zel yetkili i�letme: S�zle�meye dayal� olarak
bir i�letmenin, y�netim ve organizasyon ile da��t�m veya pazarlama
teknolojileri gibi konularda bilgi ve deste�ini almak suretiyle bu
i�letmenin mal veya hizmetinin sat��� �zerindeki imtiyaz hakk�n� bedel,
b�lge ve s�re gibi belirli �artlar ve s�n�rlamalar d�hilinde kullanan
ba��ms�z ticari i�letmeyi,

o) Ticari elektronik ileti: Telefon, �a�r�
merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, ak�ll� ses kaydedici sistemler,
elektronik posta, k�sa mesaj hizmeti gibi vas�talar kullan�larak elektronik
ortamda ger�ekle�tirilen ve ticari ama�larla g�nderilen veri, ses ve
g�r�nt� i�erikli iletileri,

�) Ticari elektronik ileti y�netim sistemi (�YS):
Ticari elektronik ileti onay� al�nmas�na, reddetme hakk�n�n kullan�lmas�na
ve �ik�yet s�re�lerinin y�netilmesine imk�n tan�yan sistemi,

p) Ticari ileti�im: Alan adlar� ve elektronik posta
adresi d���nda, meslek� veya ticari faaliyet kapsam�nda kazan� sa�lamaya
y�nelik olarak elektronik ticarete ili�kin her t�rl� ileti�imi,

r) URL adresi: �lgili i�eri�in internet gibi bir a�
�zerinde bulundu�u tam adresi,

ifade eder.�

MADDE 3 �
Ayn� Y�netmeli�in �kinci B�l�m�n�n
ba�l��� �Ticari Elektronik �letiler ve �YS� olarak de�i�tirilmi�tir.

MADDE 4 �
Ayn� Y�netmeli�in 5 inci
maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �ticari elektronik iletiler i�in
kendisi taraf�ndan� ibaresinden sonra gelmek �zere �ya da �YS �zerinden�
ibaresi eklenmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

�(2) Ticari elektronik ileti g�ndermek isteyen
ger�ek ve t�zel ki�iler �YS�ye kaydolur.

(3) �YS �zerinde onay� bulunmayan al�c�lara ticari
elektronik ileti g�nderilemez.�

MADDE 5 � Ayn� Y�netmeli�in 6 nc�
maddesine a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

�(5) Birinci, ikinci ve d�rd�nc� f�kralar
kapsam�nda ileti g�nderilmesi halinde �YS �zerinden kontrol yap�lmaz.

(6) ���nc� f�kra kapsam�nda ileti g�nderilmesinden
�nce tacir veya esnaf olan al�c�lar�n elektronik ileti�im adresleri hizmet
sa�lay�c� taraf�ndan �YS�ye kaydedilir ve �YS
�zerinden al�c�lar�n ret hakk�n� kullan�p kullanmad��� kontrol edilir.�

MADDE 6 � Ayn� Y�netmeli�in
7 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �her
t�rl� elektronik ileti�im arac�yla� ibaresinden sonra gelmek �zere �ya da
�YS �zerinden� ibaresi eklenmi� ve ayn� f�kran�n sonuna a�a��daki c�mle
eklenmi�, ayn� maddenin ���nc� f�kras�nda yer alan �ayn� g�n� ibaresi �24
saat� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� f�kran�n sonuna a�a��daki c�mle
eklenmi�, ayn� maddenin onuncu f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve
ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

��YS �zerinden al�nan onaylarda ise
olumlu irade beyan� ve elektronik ileti�im adresi yer al�r.�

��YS �zerinden al�nan onaylara bu
f�kra h�k�mleri uygulanmaz.�

�(10) �YS �zerinden al�nmayan onaylarda, onay�n
al�nd���na ili�kin ispat y�k�ml�l��� hizmet sa�lay�c�ya aittir.�

�(11) �YS �zerinden al�nmayan onaylar, hizmet
sa�lay�c� taraf�ndan �� i� g�n� i�inde �YS�ye
kaydedilir.

(12) �YS�ye kaydedilmeyen
onaylar ge�ersiz kabul edilir.�

MADDE 7 �
Ayn� Y�netmeli�in 8 inci
maddesinin ikinci ve ���nc� f�kralar�nda yer alan �T.C.� ibarelerinden
sonra gelmek �zere �veya vergi� ibareleri eklenmi�, ayn� maddenin ���nc�
f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi� ve di�er f�kralar
buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

�(4) Sesli arama i�eri�inde; tacirler i�in ticaret
unvan�na, esnaflar i�in ise ad� ve soyad�na yer verilir. Hizmet sa�lay�c�,
bunlara ek olarak marka veya i�letme ad� gibi kendisini tan�tan di�er
bilgilere yer verebilir.�

MADDE 8 �
Ayn� Y�netmeli�in 9 uncu
maddesinin ���nc� f�kras�n�n birinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�
ve ayn� maddeye a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

�Hizmet sa�lay�c�, al�c�n�n ret
bildiriminde bulunabilmesi i�in kendisi taraf�ndan sa�lanan ya da �YS
taraf�ndan sunulan m��teri hizmetleri numaras�, k�sa mesaj numaras� veya yaln�zca
ret bildirimine �zg�lenmi� bir URL adresi gibi eri�ilebilir ileti�im
adresine ticari elektronik iletide yer verir.�

�(6) Hizmet sa�lay�c�, kendisine iletilen ret
bildirimlerini �� i� g�n� i�inde �YS�ye bildirir.

(7) Al�c� reddetme hakk�n� �YS �zerinden de
kullanabilir.�

MADDE 9 �
Ayn� Y�netmeli�in 10 uncu maddesinden
sonra gelmek �zere a�a��daki 10/A maddesi eklenmi�tir.

Ticari
elektronik ileti y�netim sistemi

MADDE
10/A �
(1) Kurulu�, onay ve ret
bilgilerinin �YS�ye kaydedilmesi, �YS �zerinden
onay al�nmas�, reddetme hakk�n�n kullan�lmas�, ticari elektronik ileti
�ik�yetlerinin al�nmas�, raporlanmas�, �ik�yet s�recinin h�zl� ve etkin bir
�ekilde y�netilmesi ve arac� hizmet sa�lay�c�lar�n sistemi kullanmas�
amac�yla teknik altyap�y� haz�rlar ve Bakanl���n eri�imine a�ar.

(2) Kurulu�, ticari elektronik ileti g�nderiminin
aksamamas� i�in gerekli teknik tedbiri al�r.

(3) Kurulu� �YS�ye
y�nelik Bakanl�k taraf�ndan istenen di�er i� ve i�lemleri y�r�tmekle
y�k�ml�d�r.�

MADDE 10
Ayn� Y�netmeli�in 11 inci
maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Arac�
hizmet sa�lay�c�lara ili�kin y�k�ml�l�kler

MADDE 11
(1) Hizmet sa�lay�c�, �nceden
onay�n� ald��� al�c�lara ticari elektronik iletileri kendisi g�nderebilece�i
gibi arac� hizmet sa�lay�c�lar vas�tas�yla da g�nderebilir.

(2) Arac� hizmet sa�lay�c�, bu Y�netmelikle hizmet
sa�lay�c� i�in �ng�r�len y�k�ml�l�klerin ifas�na y�nelik teknik imk�n
tan�r.

(3) Arac� hizmet sa�lay�c�, hizmet sundu�u
elektronik ortam� kullanan ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan sa�lanan
i�erikleri kontrol etmek, bu i�erik ve i�eri�e konu mal veya hizmetle
ilgili hukuka ayk�r� bir faaliyetin ya da durumun s�z konusu olup olmad���n�
ara�t�rmakla y�k�ml� de�ildir.

(4) Arac� hizmet sa�lay�c� ba�kalar� ad�na, onlar�n
mal ve hizmetlerini tan�tmak, pazarlamak ya da i�letmesini tan�tmak
amac�yla ticari elektronik ileti g�ndermek i�in onay alamaz.

(5) Arac� hizmet sa�lay�c� ticari elektronik ileti
g�nderimine ili�kin sistemini �YS ile uyumla�t�r�r.

(6) Arac� hizmet sa�lay�c�, �YS�ye
kay�t olmayan hizmet sa�lay�c�lara ait ticari elektronik iletilerin
g�nderimini ba�latmaz.

(7) Hizmet sa�lay�c�n�n talimat� do�rultusunda
ticari elektronik ileti g�nderimini ba�latan arac� hizmet sa�lay�c�, ileti
g�nderimine ba�lamadan �nce �YS �zerinden al�c�lar�n onay�n�n olup
olmad���n� kontrol eder ve �YS �zerinde onay� bulunmayan al�c�lara ileti
g�nderimini ba�latmaz.

(8) Hizmet sa�lay�c�n�n 6 nc�
maddenin birinci, ikinci ve d�rd�nc� f�kralar� kapsam�nda ileti
g�nderiminde bulunmak istemesi halinde arac� hizmet sa�lay�c� taraf�ndan bu
y�nde beyan al�n�r.

(9) Arac� hizmet sa�lay�c�, al�c�lar�n abonelik
hatt�n� kapatmalar� halinde �YS�ye bu durumu
bildirir.�

MADDE 11
Ayn� Y�netmeli�in 12 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �arac�
hizmet sa�lay�c�� ibaresinden sonra gelmek �zere �ile Kurulu�� ibaresi
eklenmi�tir.

MADDE 12
Ayn� Y�netmeli�in 13 �nc�
maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �bir y�l� ibaresi ��� y�l� olarak
de�i�tirilmi�tir.

MADDE 13 � Ayn�
Y�netmeli�in 14 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �e-Devlet
kap�s�� ibaresinden sonra gelmek �zere �, �YS� ibaresi eklenmi�, ayn�
maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan �ve i�eri�inin tamam��
ibaresi �, iletinin g�rsel bir �rne�i� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� bendin
ikinci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ayn� f�kran�n (b) bendinin son
c�mlesinde yer alan ��letinin� ibaresinden sonra gelmek �zere �g�rsel�
ibaresi eklenmi� ve ayn� f�kran�n (c) bendinde yer alan �i�eri�i� ibaresi
�konusu� olarak de�i�tirilmi�tir.

MADDE 14
Ayn� Y�netmeli�in 15 inci
maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye
a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

�(2) Ba�vuru, �ncelikle �YS �zerinden �n incelemeye
tabi tutulur. �n inceleme sonras�nda il m�d�rl��� taraf�ndan konuya ili�kin
bilgi ve belgeler ilgilisinden temin edilerek �ik�yet sonu�land�r�l�r.
Ancak gerekli hallerde il m�d�rl���nce denetim i�in g�revlendirilen
personel taraf�ndan yerinde denetim yap�l�r.�

�(5) Hizmet sa�lay�c�n�n talimat� do�rultusunda
ileti g�nderimini ba�latan arac� hizmet sa�lay�c�, �ik�yet ba�vurular�na
konu iletilere ili�kin bilgi ve belge taleplerini �YS �zerinden on be� g�n
i�inde yan�tlar.�

MADDE 15
Ayn� Y�netmeli�in 16 nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde
de�i�tirilmi�tir.

�(1) Bakanl�k, hizmet sa�lay�c�, arac� hizmet
sa�lay�c� ve Kurulu�un bu Y�netmelik kapsam�nda ger�ekle�tirdi�i faaliyet
ve i�lemlerini denetlemeye yetkilidir.�

MADDE 16
Ayn� Y�netmeli�in ge�ici 1 inci
maddesinden �nce gelmek �zere a�a��daki 17/A maddesi eklenmi�tir.

Elektronik
posta yoluyla g�nderilen ticari elektronik iletiler

MADDE
17/A �
(1) Elektronik posta
yoluyla g�nderilen ticari elektronik iletilere, 11 nci
maddenin be�inci, alt�nc�, yedinci ve sekizinci f�kralar� ile 15 inci
maddenin be�inci f�kras� h�k�mleri uygulanmaz.�

MADDE 17
Ayn� Y�netmeli�e a�a��daki
ge�ici madde eklenmi�tir.

Mevcut veri
tabanlar�n�n �YS�ye y�klenmesi

GE��C�
MADDE 2 �
(1) Bu Y�netmelik
kapsam�nda al�nan onaylar 1/6/2020 tarihine kadar
hizmet sa�lay�c�lar taraf�ndan �YS�ye aktar�l�r.
Bu s�renin sonunda �YS taraf�ndan al�c�lara onaylar�n �YS�ye
y�klendi�i ve 1/9/2020 tarihine kadar kontrol
edilmedi�i takdirde bu onaylar�n ge�erli say�laca�� ile reddetme imkan�n�n
�YS �zerinden kullan�labilece�i bilgisini i�eren bir ileti g�nderilir.

(2) Al�c�lar, �YS�ye
kaydedilen onaylar� 1/9/2020 tarihine kadar
kontrol eder. Bu s�renin bitiminden sonra g�nderilen ticari elektronik
iletiler onayl� kabul edilir.

(3) Bakanl�k bu tarihleri �� ay ertelemeye
yetkilidir.�

MADDE 18
Ayn� Y�netmeli�in 19 uncu
maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

MADDE 19 � (1)
Bu Y�netmelik h�k�mlerini Ticaret Bakan� y�r�t�r.�

MADDE 19
Bu Y�netmeli�in; 1 inci, 2 nci, 3 �nc�, 7 nci, 9 uncu,
11 inci, 12 nci, 13 �nc�, 15 inci, 17 nci ve 18 inci maddeleri yay�m� tarihinde, di�er
maddeleri 1/9/2020 tarihinde y�r�rl��e girer.

MADDE 20
Bu Y�netmelik h�k�mlerini
Ticaret Bakan� y�r�t�r.

Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

T.C. Ticaret Bakanlığı

T.C. Ticaret Bakanlığı

5/11/2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı”nda elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülükleri ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Yönetmelik yalnızca ticari nitelik gösteren iletilere uygulanmaktadır. Devletin, mahalli idarelerin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletilere, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki işletmecilerin abone ve kullanıcılarına; münhasıran kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari elektronik iletilere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti sağlanan vakıfların, kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak, üyelerine gönderdiği iletilere, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine göre radyo ve televizyon yayıncılığı yapan kuruluşlarca, kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yapılan yayın hizmetlerine ilişkin bilgilendirme iletilerine, vakıf üniversitelerinin öğrencilerine ve bunların velilerine gönderdiği iletilere uygulanmamaktadır.

Yönetmelikle; ticari iletişimin kuralları, elektronik iletişim araçlarıyla gönderilen SMS ve e-posta ile telefon araması yoluyla yapılan ticari elektronik iletilere ilişkin hususlar ve bunların yapılmasına elektronik ortam sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri belirlenmektedir.

Ticari elektronik iletilere ilişkin onay belirli usul ve esaslara göre alınmaktadır. Onay, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınmakta ve alıcı reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerlidir. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için ise önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak, tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilememektedir.

Ayrıca alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamamaktadır.

Yönetmelik, aracı hizmet sağlayıcıların hukuki sorumluluğunu da açıklamıştır. Hizmet sağlayıcı, önceden onayını aldığı alıcılara ticari elektronik iletileri kendisi gönderebileceği gibi aracı hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla da gönderebilmektedir. Aracı hizmet sağlayıcılar başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamamaktadır.

Şikâyet başvuruları ise, elektronik ortamda kolay, hızlı ve etkin bir şekilde Bakanlık internet sitesindeki şikayet portalı üzerinden ya da dilekçe ile ticaret il müdürlüklerine ve ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılmaktadır.

Ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyetlerin hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılabilmesi amacıyla “Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi (TİSS)” oluşturularak 07/07/2015 tarihinde aktif hale getirilmiş ve 19/11/2015 tarihinde bu Sistemin e-Devlet sistemine entegrasyonu tamamlanmıştır.

Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi üzerinden yapılan başvuruların önemli bir bölümü dolandırıcılık, cinsel ürün, cinsel sohbet ve bahis/kumar içerikli iletilerdir. Vatandaşlarımızı ciddi anlamda mağdur eden ve içeriğinde ticari unsurlardan ziyade suç unsurları barındıran söz konusu iletiler dönemsel olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal ettirilmektedir.

Diğer taraftan, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında vatandaşlarımızın açık onayı alınmadan gönderilen her türlü ileti ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurabilecekleri değerlendirilmektedir. İlgili kişilerin rızaları alınmadan gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin olarak iletiyi yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumları adına ticari elektronik iletiyi göndermek amacıyla ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin, söz konusu faaliyetlerini 6698 sayılı Kanunun 15’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca derhal durdurması gerektiği aksi takdirde Kanunun 18’inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Yazı kaynağı : ticaret.gov.tr

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.